Quyết định 883/QĐ-UBND

Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 883/QĐ-UBND 2018 thủ tục Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

Danh mục các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 và các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế 05 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại khoản 43, 44, 45, 46, 47, mục VIII (lĩnh vực Xúc tiến thương mại), Phần A, Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính) và Phụ lục II (Nội dung của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương; khoản 29, 30, 31, 32, 33, mục IV (lĩnh vực Xúc tiến thương mại) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (báocáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Phòng Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC (B.Nh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thực

 

DANH MỤC

06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết, địa điểm nhận thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện

Không thực hiện

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

2

Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

3

Thông báo hoạt động khuyến mại

Không quy định

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

4

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

5

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

6

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Không quy định

Sở Công Thương Tuyên Quang, Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Không

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

x

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 883/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu883/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/09/2018)

Download Văn bản pháp luật 883/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 883/QĐ-UBND 2018 thủ tục Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 883/QĐ-UBND 2018 thủ tục Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu883/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýTrần Ngọc Thực
       Ngày ban hành10/08/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (21/09/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 883/QĐ-UBND 2018 thủ tục Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 883/QĐ-UBND 2018 thủ tục Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Tuyên Quang

           • 10/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực