Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND

Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thương mại do tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1509/2008/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Công thương và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543 /2005/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH NINH BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT-BTM-BNV ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác thương mại ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 111/TT-SNV ngày 07/7/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thương mại tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Thương mại (Để báo cáo)
- Bộ Nội vụ (Để báo cáo)
- TT Tỉnh uỷ (Để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp
- Lưu VT,VP7 D/84

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH NINH BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1543 /2005/QĐ-UB ngày 13 /7/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. Vị trí và chức năng:

Sở Thương mại là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế- thương mại quốc tế; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành thương mại trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thương mại của Bộ Thương mại.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý Nhà nước về thương mại thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Thương mại, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch phát triển ngành của Bộ Thương mại;

3. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý về lĩnh vực thương mại đối với UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án về thương mại đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở;

5. Quản lý lưu thông hàng hoá trong nước.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, các hệ thống siêu thị, hệ thống c?a hàng kinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các mối liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông, giữa lưu thông với sản xuất, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng ở địa phương.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại, trong đó có chính sách thương mại đối với vùng miền núi dân tộc; tổng hợp tình hình và đề xuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào miền núi;

- Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu:

- Hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về xuất khẩu hàng hoá; lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá của thương nhân trên địa bàn tỉnh;

- Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cấp hạn ngạch cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh theo sự uỷ quyền của Bộ thương mại;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thương mại tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi chính sách xuất, nhập khẩu biện pháp phát triển xuất khẩu hàng hoá cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn;

7 .Quản lý thương mại điện tử:

- Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể và thương mại điện tử của Bộ Thương mại theo sự phân công của UBND tỉnh;

8. Quản lý thị trường:

- Giúp UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thương mại và của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại của các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình về thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp trên;

9. Thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị với các cơ quan liên quan sửa đổi và bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm nhiệm vụ được giao;

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin cho các cơ quan, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền đóng trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, các trường hợp miễn trừ;

10. Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, chương trình, các biện pháp về xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại thương mại cho các thương nhân; duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định;

- Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại phục vụ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

11. Về hội nhập kinh tế- thương mại quốc tế:

- Trình UBND tỉnh chương trình kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế- thương mại của tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế- thương mại quốc tế trên địa bàn;

12. Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đăng ký hoạt động và kiểm tra hoạt động theo đăng ký của Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

13. Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; được quyền yêu cầu thương nhân báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở;

14. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh;

16. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thương mại;

17. Tổ chức, nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở;

18. Thực hiện chế độ thông tin về thương mại; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Thương mại và các cơ quan có liên quan;

19. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật;

20. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực của ngành tại địa phương;

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh giao.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

III. Tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Sở:

Lãnh đạo Sở Thương mại có Giám đốc và từ một đến ba Phó giám đốc.

Giám đốc Sở Thương mại là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trư­ớc pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của Sở về việc thực hiện nhiệm vụ đ­ược giao; chịu trách nhiệm báo cáo công tác của Sở trư­ớc Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ T­hương mại khi đ­ược yêu cầu.

Phó giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trư­ớc pháp luật về lĩnh vực công tác đư­ợc phân công.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ trư­ởng Bộ T­hương mại quy định và quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác quản lý cán bộ.

Việc khen thư­ởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

* Tổ chức tham mưu giúp lãnh đạo Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch- Thống kê;

- Phòng Quản lý thương mại.

* Các cơ quan trực thuộc Sở:

Chi cục quản lý thị trường.

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, cơ quan trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thương mại do Giám đốc Sở quy định cụ thể.

3. Biên chế: Biên chế của Sở T­hương mại do UBND tỉnh giao hàng năm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1543/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1543/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2005
Ngày hiệu lực23/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1543/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1543/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Hùng
        Ngày ban hành13/07/2005
        Ngày hiệu lực23/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1543/2005/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Sở Thương mại Ninh Bình