Quyết định 361/QĐ-UBND

Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/4/1992 đến ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm Ninh Bình từ 01/4/1992 đến 31/12/2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/4/1992 ĐẾN NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/4/1992 đến ngày 31/12/2013.

(có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
 - Website Chính phủ;
 - Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh ;
 - Đoàn đại biểu QH tỉnh;
 - UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
 - Công báo tỉnh;
 - Lưu: VT, các VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 


Biểu số 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/4/1992 ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 2/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

460/1998/QĐ-UB

04/5/1998

Quy định tạm thời tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh

2

Quyết định

482/1998/QĐ-UB

08/5/1998

V/v quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh

3

Quyết định

498/1998/QĐ-UB

15/5/1998

V/v ban hành Quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội

4

Quyết định

525/1998/QĐ-UB

22/5/1998

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp

5

Quyết định

894/1998/QĐ-UB

24/7/1998

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

6

Quy chế

18/1998/QC-HĐPH

03/9/1998

Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

7

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đề và cầu Đồng Chưa

8

Quyết định

62/1999/QĐ-UB

09/01/1999

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của ngành y tế Ninh Bình

9

Quyết định

1559/1999/QĐ-UB

19/10/1999

Ban hành Quy định quản lý phân phối, sử dụng tiền thu về chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật

10

Quyết định

1737/1999/QĐ-UB

16/11/1999

Ban hành Quy định mua, bán trả chậm hàng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp thuộc tỉnh sản xuất

11

Quyết định

1954/1999/QĐ-UB

13/12/1999

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định quản lý phân phối, sử dụng tiền thu về chống buôn lậu và kinh doanh trái phép ban hành kèm theo Quyết định số 1559/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999 của UBND tỉnh

12

Quyết định

419/2000/QĐ-UB

11/4/2000

Ban hành chế độ báo cáo thống kê xã, phường, thị trấn

13

Quyết định

509/2000/QĐ-UB

04/5/2000

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI

14

Quyết định

520/2000/QĐ-UB

05/5/2000

V/v quy định các khu cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản

15

Quyết định

543/2000/QĐ-UB

09/5/2000

V/v ban hành Quy định về phân cấp và thống nhất quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở xã, phường, thị trấn

16

Quyết định

580/2000/QĐ-UB

10/5/2000

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

17

Quyết định

991/2000/QĐ-UB

12/7/2000

Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức Nhà nước

18

Quyết định

1115/2000/QĐ-UB

14/8/2000

V/v ban hành “Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và môi trường”

19

Quyết định

1784/2000/QĐ-UB

29/9/2000

V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh trong mùa lụt bão

20

Quyết định

1958/2000/QĐ-UB

18/10/2000

V/v bổ sung quy định về trang bị quản lý và sử dụng điện thoại, fax của cơ quan nhà nước

21

Quyết định

684/2001/QĐ-UB

29/3/2001

Về xác định thẩm quyền công chứng các hợp đồng liên quan đến bất động sản của Phòng công chứng số 1 và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

22

Quyết định

991/2001/QĐ-UB

28/5/2001

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo khai thác kinh tế ven biển

23

Quyết định

1543/2001/QĐ-UB

12/9/2001

Về việc ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Bình

24

Quyết định

1803/2001/QĐ-UB

10/9/2001

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và tiêu chuẩn xăng xe phục vụ công tác tại cơ quan HCSN của tỉnh

25

Quyết định

3070/2001/QĐ-UB

31/12/2001

Về việc quy định tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

26

Quyết định

284/2002/QĐ-UB

07/02/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

27

Quyết định

285/2002/QĐ-UB

07/02/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

28

Quyết định

568/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Về việc Ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29

Quyết định

1156/2002/QĐ-UB

08/7/2002

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến thương mại Ninh Bình

30

Quyết định

1823/2002/QĐ-UB

10/10/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

31

Quyết định

1969/2002/QĐ-UB

05/11/2002

V/v ban hành bản quy định về công tác lập hồ sơ và quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ

32

Quyết định

173/2003/QĐ-UB

28/01/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

33

Quyết định

198/2003QĐ-UB

30/01/2003

Về việc ban hành quy định xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ khuyến công.

34

Quyết định

226/2003/QĐ-UB

14/02/2003

V/v quy định một số chính sách khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

35

Quyết định

314/2003/QĐ-UB

04/3/2003

Ban hành Quy định phương thức xác định danh mục và tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài dự án khoa học và công nghệ giai đoạn 2002 - 2005

36

Quyết định

324/2003/QĐ-CT

04/3/2003

V/v ban hành quy định về chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao

37

Quyết định

821/2003/QĐ-UB

25/4/2003

Ban hành Quy định tạm thời về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

38

Quyết định

835/2003/QĐ-UB

28/4/2003

V/v ban hành Quy định về đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và quản lý việc xuất cảnh của cán bộ, công chức

39

Quyết định

919/2003/QĐ-UB

18/5/2003

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết cho người nước ngoài nhận trẻ em làm con nuôi tại tỉnh Ninh Bình

40

Quyết định

961/2003/QĐ-UB

19/5/2003

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

41

Quyết định

1018/2003/QĐ-UB

25/5/2003

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

42

Quyết định

1289/2003/QĐ-UB

30/6/2003

Giao bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp

43

Quyết định

1335/2003/QĐ-UB

07/7/2003

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

44

Quyết định

1396/2003/QĐ-UB

16/7/2003

Về việc quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình.

45

Quyết định

1464/2003/QĐ-UB

24/7/2003

V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty chợ Ninh Bình thành đơn vị sự nghiệp có thu

46

Quyết định

1480/2003/QĐ-UB

25/7/2003

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

47

Quyết định

1531/2003/QĐ-UB

01/8/2003

V/v ban hành Danh mục các khoản phí và quy định về quản lý các khoản thu phí trên địa bàn tỉnh

48

Quyết định

1616/2003/QĐ-UB

15/8/2003

Ban hành quy định tạm thời mức thu thủy lợi phí đối với nuôi trồng thủy sản

49

Quyết định

1716/2003/QĐ-UB

28/8/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 1335/2003/QĐ-UB ngày 07/7/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình

50

Quyết định

1720/2003/QĐ-UB

28/8/2003

V/v ban hành Quy định tạm thời đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh

51

Quyết định

2020/2003/QĐ-UB

06/10/2003

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

52

Quyết định

2033/2003/QĐ-UB

07/10/2003

Quy định trình tự thẩm tra, chấp thuận dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

53

Quyết định

2196/2003/QĐ-UB

28/10/2003

Về việc ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004

54

Quyết định

2242/2003/QĐ-UB

30/10/2003

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng và bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

55

Quyết định

2312/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2425/2003/QĐ-UB ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình.

56

Quyết định

2345/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà trên địa bàn tỉnh

57

Quyết định

2419/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình

58

Quyết định

2425/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

59

Quyết định

2495/2003/QĐ-UB

01/12/2003

V/v ban hành một số chính sách khuyến khích trồng mới cây dứa trên diện tích rừng và đất lâm nghiệm chuyển đổi mục đích sử dụng

60

Quyết định

2523/2003/QĐ-UB

03/12/2003

Điều chỉnh, bổ sung Quy trình, trình tự thẩm tra, chấp thuận dự án đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 2033/QĐ-UB ngày 07/10/2003

61

Quyết định

2601/2003/QĐ-UB

15/12/2003

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

62

Quyết định

2647/2003/QĐ-UBND

18/12/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Công nghiệp ở địa phương

63

Quyết định

2686/2003/QĐ-UB

22/12/2003

Về việc ban hành quy định kiểm định chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

64

Quyết định

2852/2003/QĐ-UB

31/12/2003

Đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh

65

Quyết định

2853/2003/QĐ-UB

31/12/2003

V/v đổi tên Sở Tài chính vật giá thành Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh

66

Quyết định

2004/QĐ-UB điều lệ hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình">70/2004/QĐ-UB

14/01/2004

Về việc ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình

67

Quyết định

2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn khoa học công nghệ Ninh Bình">124/2004/QĐ-UB

14/01/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở địa phương

68

Quyết định

2004/QĐ-UB ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Gián khẩu Ninh Bình">532/2004/QĐ-UB

11/3/2004

Về việc ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Gián Khẩu

69

Quyết định

627/2004/QĐ-UB

16/3/2004

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

70

Quyết định

2004/QĐ-UB thay đổi thu hút cán bộ công chức trình độ cao 324/2003/QĐ-UB Ninh Bình">674/2004/QĐ-UB

22/3/2004

Về việc thay đổi và bổ sung một số nội dung về chính sách khuyến khích tài năng đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao tại Quyết định số 324/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình.

71

Quyết định

2004/QĐ-UB chế độ chính sách vận động viên huấn luyện viên trọng tài thể thao Ninh Bình">774/2004/QĐ-UB

02/4/2004

Về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao tỉnh Ninh Bình

72

Quyết định

1206/2004/QĐ-UB

31/5/2004

Về việc điều chỉnh và quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

73

Quyết định

2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy biên chế Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Bình">1386/2004/QĐ-UB

16/6/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

74

Quyết định

1424/2004/QĐ-UB

21/6/2004

Về việc ban hành danh mục mặt hàng, thị trường xuất khẩu trực tiếp đến năm 2003

75

Quyết định

1458/2004/QĐ-UB

24/6/2004

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ

76

Quyết định

2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Nông nghiệp Ninh Bình">1459/2004/QĐ-UB

24/6/2004

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

77

Quyết định

1533/2004/QĐ-UB

24/6/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XII

78

Quyết định

1909/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

79

Quyết định

2004/QĐ-UB tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm Ninh Bình">1910/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc quy định những tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

80

Quyết định

2004/QĐ-UB xử lý phương tiện giao thông vi phạm Luật giao thông đường bộ Ninh Bình">1911/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời xử lý phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

81

Quyết định

2004/2004/QĐ-UB

19/8/2004

Về việc cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thu tiền bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở

82

Quyết định

2098/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc quy định số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

83

Quyết định

2159/2004/QĐ-UB

09/9/2004

Về việc ban hành Quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với dự án liên doanh sản xuất đồ thể thao Việt Ý vào khu công nghiệp Gián Khẩu

84

Quyết định

2165/2004/QĐ-UB

10/9/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

85

Quyết định

2166/2004/QĐ-UB

10/9/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

86

Quyết định

2507/2004/QĐ-UB

15/10/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

87

Quyết định

2524/2004/QĐ-UB

19/10/2004

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh

88

Quyết định

2742/2004/QĐ-UB

08/11/2004

Về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

89

Quyết định

2748/2004/QĐ-UB

09/11/2004

Về việc giải quyết chế độ cho đối tượng bệnh binh là cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội

90

Quyết định

2793/2004/QĐ-UB

12/11/2004

Về việc thành lập Trung tâm Khuyến công tỉnh Ninh Bình

91

Quyết định

2804/2004/QĐ-UB

30/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban An toàn giao thông tình Ninh Bình

92

Quyết định

2808/2004/QĐ-UB

15/11/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

93

Quyết định

2809/2004/QĐ-UB

15/11/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

94

Quyết định

2831/2004/QĐ-UB

17/11/2004

Về việc bổ sung bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 của UBND tỉnh về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

95

Quyết định

2948/2004/QĐ-UB

01/12/2004

Về việc bổ sung bản phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2098/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 và bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 của UBND tỉnh

96

Quyết định

3005/2004/QĐ-UB

09/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

97

Quyết định

3044/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc mua bảo hiểm y tế dành cho người nghèo

98

Quyết định

3046/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

99

Quyết định

3064/2004/QĐ-UB

15/12/2004

V/v thành lập Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em

100

Quyết định

3099/2004/QĐ-UB

16/12/2004

Về việc quy định việc sử dụng thư tín điện tử và danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống mạng diện rộng của tỉnh Ninh Bình, mạng Chính phủ Internet

101

Quyết định

3155/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp giai đoạn 2005 - 2020

102

Quyết định

3158/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

103

Quyết định

3159/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

104

Quyết định

3160/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

105

Quyết định

3161/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

106

Quyết định

3162/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

107

Quyết định

3163/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

108

Quyết định

3233/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc áp dụng Quy chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

109

Quyết định

3244/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc ban hành Quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã và mức phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã

110

Quyết định

3264/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

111

Quyết định

3265/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy trình thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ

112

Quyết định

25/2005/QĐ-UB

07/01/2005

Về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Ninh Bình

113

Quyết định

120/2005/QĐ-UB

18/01/2005

Về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với Đạo diễn, giảng viên, hướng dẫn viên, học viên, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu Đoàn Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

114

Quyết định

268/2005/QĐ-UB

02/02/2005

Về việc phê duyệt đơn giá, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

115

Quyết định

425/2005/QĐ-UB

11/3/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh

116

Quyết định

540/2005/QĐ-UB

01/4/2005

Về việc Mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

117

Quyết định

544/2005/QĐ-UB

01/4/2005

Về việc quy định các khu cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản tỉnh Ninh Bình

118

Quyết định

549/2005/QĐ-UB

05/4/2005

Về việc Ban hành Quy định cụ thể về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

119

Quyết định

573/2005/QĐ-UB

07/4/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội

120

Quyết định

619/2005/QĐ-UB

13/4/2005

Về việc ban hành Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

121

Quyết định

786/2005/QĐ-UB

05/5/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình.

122

Quyết định

815/2005/QĐ-UBND

10/5/2005

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quyết định chấp thuận các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

123

Quyết định

868/2005/QĐ-UB

17/5/2005

Về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Khuyến công thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Ninh Bình.

124

Quyết định

901/2005/QĐ-UB

20/5/2005

Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức

125

Quyết định

967/2005/QĐ-UBND

27/5/2005

Về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các sở, ban, ngành và UBND các cấp”

126

Quyết định

972/2005/QĐ-UB

27/5/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Ninh Bình

127

Quyết định

1097/2005/QĐ-UB

13/6/2005

Về phân cấp cho UBND các huyện, thị xã phe duyệt bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư

128

Quyết định

1098/2005/QĐ-UB

13/6/2005

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định tạm thời đấu giá quyền sử đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

129

Quyết định

1229/2005/QĐ-UB

29/6/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

130

Quyết định

1329/2005/QĐ-UB

04/7/2005

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét công nhận làng nghề tỉnh Ninh Bình

131

Quyết định

1543/2005/QĐ-UBND

13/7/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thương mại tỉnh Ninh Bình

132

Quyết định

1655/2005/QĐ-UBND

27/7/2005

Về việc ban hành chính sánh thu hút những người đã được đào tạo có chuyên môn phù hợp về công tác tại xã, phường, thị trấn

133

Quyết định

1656/2005/QĐ-UB

27/7/2005

Về việc bổ sung số lượng cán bộ và mức phụ cấp đối với chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn

134

Quyết định

1658/2005/QĐ-UBND

28/7/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách

135

Quyết định

1670/2005/QĐ-UB

29/7/2005

Về việc thành lập mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình

136

Quyết định

1701/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc hỗ trợ mức kinh phí cho các đơn vị lần đầu đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị văn hóa

137

Quyết định

1702/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

138

Quyết định

1703/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã

139

Quyết định

1723/2005/QĐ-UBND

8/8/2005

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

140

Quyết định

1745/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UBND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

141

Quyết định

1753/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc quy định tiêu thức phân loại đường phố

142

Quyết định

1806/2005/QĐ-UBND

18/8/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình.

143

Quyết định

1820/2005/QĐ-UBND

19/8/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 và Điều 22 Quy định tạm thời đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh

144

Quyết định

1972/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lao động của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Ninh Bình

145

Quyết định

2238/2005/QĐ-UBND

13/10/2005

Về việc quy định phụ cấp lương và phụ cấp lãnh đạo đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ, nhân viên Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Luật gia

146

Quyết định

2252/2005/QĐ-UBND

14/10/2005

Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

147

Quyết định

2311/2005/QĐ-UBND

24/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 4 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

148

Quyết định

2477/2005/QĐ-UBND

10/11/2005

Về việc Ban hành Quy định phân cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

149

Quyết định

2527/2005/QĐ-UBND

15/11/2005

Về việc Quy định kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm

150

Quyết định

2556/2005/QĐ-UBND

17/11/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng đặc dụng

151

Quyết định

2640/2005/QĐ-UBND

28/11/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Bình

152

Quyết định

2693/2005/QĐ-UB

01/12/2005

Về việc thành lập Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

153

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

V/v Thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Ninh Bình

154

Quyết định

230/2006/QĐ-UBND

25/01/2006

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí trên địa bàn tỉnh

155

Quyết định

274/2006/QĐ-UB

17/02/2006

Về việc thành lập mạng lưới nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình

156

Quyết định

335/2006/QĐ-UBND

16/02/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Ninh Bình

157

Quyết định

357/2006/QĐ-UBND

21/02/2006

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

158

Quyết định

358/2006/QĐ-UB

21/02/2006

Về việc ban hành Quy định về thủ tục thế chấp bảo lãnh trong quan hệ vay vốn tín dụng và các quan hệ giao dịch khác liên quan đến tài sản trên đất

159

Quyết định

368/2006/QĐ-UBND

27/02/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

160

Quyết định

395/2006/QĐ-UBND

27/02/2006

Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình

161

Quyết định

400/2006/QĐ-UBND

28/02/2006

Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

162

Quyết định

504/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”

163

Quyết định

505/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh”

164

Quyết định

520/2006/QĐ-UBND

15/3/2006

Về việc bổ sung Quyết định số 901/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức

165

Quyết định

604/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

166

Quyết định

682/2006/QĐ-UBND

31/3/2006

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

167

Quyết định

712/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

V/v Thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình

168

Quyết định

916/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Ninh Bình thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc UBND thị xã Ninh Bình

169

Quyết định

995/2006/QĐ-UBND

12/5/2006

Về việc ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

170

Quyết định

1099/2006/QĐ-UBND

23/5/2006

Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình

171

Quyết định

1100/2006/QĐ-UBND

23/5/2006

V/v Thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Ninh Bình

172

Quyết định

1130/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Về việc ban hành bản “Quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại UBND cấp xã”

173

Quyết định

1188/2006/QĐ-UBND

02/6/2006

Về việc ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

174

Quyết định

1196/2006/QĐ-UBND

05/6/2006

Về việc Ban hành Quy định về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

175

Quyết định

1290/2006/QĐ-UBND

19/6/2006

Về việc Ban hành “Quy định quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”

176

Quyết định

1350/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

Về việc đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

177

Quyết định

1351/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Ninh Bình

178

Quyết định

1464/2006/QĐ-UBND

17/7/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục thể thao thị xã Tam Điệp thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp

179

Quyết định

1485/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

V/v ban hành quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng kinh phí làm khuyến công

180

Quyết định

1493/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

181

Quyết định

1495/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

182

Quyết định

1496/2006/QĐ-UBND

20/7/2006

Về việc về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2006

183

Quyết định

1502/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về việc phê duyệt chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông đến năm 2010 tỉnh Ninh Bình

184

Quyết định

1556/2006/QĐ-UBND

31/7/2006

Về việc Ban hành Quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

185

Quyết định

1575/2006/QĐ-UBND

02/8/2006

Về việc đổi tên và giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án thí điểm cải cách hành chính tỉnh thành Ban quản lý dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

186

Quyết định

1602/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc quy định bổ sung thực hiện chính sách thu hút và tuyển dụng công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

187

Quyết định

1665/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

V/v Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần xây dựng)

188

Quyết định

1666/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

V/v Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Ninh Bình

189

Quyết định

1786/2006/QĐ-UBND

29/8/2006

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

190

Quyết định

1988/2006/QĐ-UBND

21/9/2006

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm Quyết định số 619/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

191

Quyết định

2246/2006/QĐ-UBND

24/10/2006

Về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Phần lắp đặt

192

Quyết định

2420/2006/QĐ-UBND

09/11/2006

V/v Ban hành Quy định về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

193

Quyết định

2841/2006/QĐ-UBND

20/12/2006

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí đấu giá trên địa bàn tỉnh

194

Quyết định

2920/2006/QĐ-UBND

27/12/2006

Về việc sửa đổi điểm g.2 Khoản 3 Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

195

Quyết định

177/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

V/v Ban hành Quy định về thủ tục thực hiện đầu tư công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ đông đến năm 2010

196

Quyết định

194/2007/QĐ-UBND

22/01/2007

V/v quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

197

Quyết định

470/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

198

Quyết định

471/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

199

Quyết định

472/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

Ban hành Quy định công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước

200

Quyết định

473/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

201

Quyết định

522/2007/QĐ-UBND

02/3/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

202

Quyết định

578/2007/QĐ-UBND

13/3/2007

V/v quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

203

Quyết định

826/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

204

Quyết định

837/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v ban hành quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 5 người hoặc Bè

205

Quyết định

956/2007/QĐ-UBND

27/4/2007

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 901/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức

206

Quyết định

1373/2007/QĐ-UBND

11/6/2007

V/v bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn

207

Quyết định

1417/2007/QĐ-UBND

18/6/2007

V/v ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

208

Quyết định

1453/2007/QĐ-UBND

22/6/2007

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

209

Quyết định

1469/2007/QĐ-UBND

22/6/2007

Ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất

210

Quyết định

1522/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

211

Quyết định

1832/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

212

Quyết định

1875/2007/QĐ-UBND

13/8/2007

V/v Quy định mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên

213

Quyết định

1948/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

V/v quy định đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

214

Quyết định

2096/2007/QĐ-UBND

07/9/2007

Về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần khảo sát xây dựng)

215

Quyết định

2172/2007/QĐ-UBND

14/9/2007

V/v ban hành Quy định về chính sách thu hút những người tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn; chính sách đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ điều động tăng cường về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu phải bố trí, sắp xếp lại

216

Quyết định

2178/2007/QĐ-UBND

17/9/2007

V/v phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

217

Quyết định

2182/2007/QĐ-UBND

17/9/2007

V/v ban hành quy định về chính sách đối với cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố, thị xã và từ huyện, thành phố, thị xã này sang huyện, thành phố, thị xã khác

218

Quyết định

2197/2007/QĐ-UBND

19/9/2007

V/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

219

Quyết định

2428/2007/QĐ-UBND

15/10/2007

V/v ban hành Quy định xử lý kỷ luật công chức cấp xã

220

Quyết định

2486/2007/QĐ-UBND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

221

Quyết định

2584/2007/QĐ-UBND

07/11/2007

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

222

Quyết định

2645/2007/QĐ-UBND

16/11/2007

Ban hành quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

223

Quyết định

2798/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

224

Quyết định

2843/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1469/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất

225

Quyết định

2900/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Ban hành Quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Ninh Bình

226

Quyết định

2921/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Ban hành Quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

227

Quyết định

366/2008/QĐ-UBND

22/02/2008

V/v điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

228

Quyết định

468/2008/QĐ-UBND

06/3/2008

V/v ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

229

Quyết định

489/2008/QĐ-UBND

07/3/2008

V/v ủy quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất

230

Quyết định

637/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương

231

Quyết định

655/2008/QĐ-UBND

01/4/2008

V/v bổ sung một số nội dung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình

232

Quyết định

736/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

V/v Miễn thu một số khoản phí, lệ phí, trên địa bàn tỉnh

233

Quyết định

740/2008/QĐ-UBND

14/4/2008

V/v Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất tại Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đơn giá một số loại cây cối hoa màu tại Quyết định số 1948/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

234

Quyết định

836/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

V/v ban hành Quy chế về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

235

Quyết định

900/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

236

Quyết định

947/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

237

Quyết định

948/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình

238

Quyết định

988/2008/QĐ-UBND

16/5/2008

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

239

Quyết định

1059/2008/QĐ-UBND

28/5/2008

V/v Mức hỗ trợ cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất nhận giao khoán quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

240

Quyết định

1075/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

V/v đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

241

Quyết định

1076/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

V/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

242

Quyết định

1122/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

V/v Đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

243

Quyết định

1146/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

V/v sửa đổi, bổ sung đơn giá cây dứa tại Quyết định số 1948/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

244

Quyết định

1248/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

245

Quyết định

1274/2008/QĐ-UBND

01/7/2008

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình

246

Quyết định

1317/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

Ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất

247

Quyết định

1405/2008/QĐ-UBND

24/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

248

Quyết định

1438/2008/QĐ-UBND

30/7/2008

V/v quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã, thị trấn và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấp xã

249

Quyết định

1440/2008/QĐ-UBND

31/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

250

Quyết định

1466/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

251

Quyết định

1509/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công thương Ninh Bình

252

Quyết định

1561/2008/QĐ-UBND

20/8/2008

V/v ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

253

Quyết định

1577/2008/QĐ-UBND

21/8/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nội vụ Ninh Bình

254

Quyết định

1634/2008/QĐ-UBND

03/9/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

255

Quyết định

1752/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

256

Quyết định

1804/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

257

Quyết định

1832/2008/QĐ-UBND

09/10/2008

Về việc điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc xã Yên Bình thị xã Tam Điệp

258

Quyết định

1892/2008/QĐ-UBND

16/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

259

Quyết định

2196/2008/QĐ-UBND

03/12/2008

V/v bổ sung Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2645/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

260

Quyết định

2203/2008/QĐ-UBND

04/12/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

261

Quyết định

2220/2008/QĐ-UBND

04/12/2008

Ban hành Quy chế khen thưởng tỉnh Ninh Binh

262

Quyết định

2242/2008/QĐ-UBND

11/12/2008

V/v ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

263

Quyết định

2290/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 573/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xoá đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

264

Quyết định

2399/2008/QĐ-UBND

30/12/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II, Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao ban hành kèm theo Quyết định số 324/2003/QĐ-CT ngày 04/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

265

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

266

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

V/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Ninh Bình

267

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

08/01/2009

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

268

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

269

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý

270

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình

271

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

18/02/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình

272

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

273

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

12/3/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình.

274

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Ban hành Quy định xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

275

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

26/3/2009

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

276

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

277

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

278

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

279

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 637/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

280

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

14/5/2009

V/v điều chỉnh hệ số áp dụng tính đơn giá thuê đất nông nghiệp tại Quyết định số 995/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh.

281

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

282

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

283

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

18/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo Ninh Bình

284

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

18/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua- Khen thưởng Ninh Bình

285

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

22/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

286

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

287

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính Ninh Bình

288

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

08/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung cấp Đa ngành Ninh Bình

289

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

14/9/2009

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình

290

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

01/10/2009

Ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

291

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

V/v Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

292

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

293

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

294

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

05/11/2009

V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

295

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

19/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

296

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

30/11/2009

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

297

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

V/v bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất lúa tái sinh trên đất 1 lúa vào chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010, tỉnh Ninh Bình.

298

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

299

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thủy sản Ninh Bình

300

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình

301

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thú y Ninh Bình

302

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND

23/12/2009

V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

303

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

V/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

304

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

V/v quy định chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng lao động tại địa phương tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

305

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

V/v ban hành Quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

306

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

307

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

308

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

09/02/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

309

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

02/3/2010

Ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Ninh Bình

310

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

25/3/2010

V/v ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép đóng, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý

311

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

09/4/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

312

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

06/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

313

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

V/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

314

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

Ban hành Quy định về việc bố trí chức danh, số lượng cán bộ và công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

315

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

 Về việc quy định số lượng cán bộ và công chức cấp xã được bố trí theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

316

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

317

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

16/6/2010

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

318

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

319

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

320

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

321

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

11/9/2010

V/v Sửa đổi, bổ sung mức thu Phí xây dựng quy định tại Mục 1 Phần I của Danh mục các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1561/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

322

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

16/9/2010

V/v Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

323

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

324

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

23/9/2010

V/v Quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

325

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Về việc quy định cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

326

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

327

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

15/12/2010

V/v Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Bình

328

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng tỉnh Ninh Bình

329

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

23/02/2011

Về việc Quy định bổ sung số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

330

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

18/3/2011

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

331

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

29/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

332

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

V/v Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

333

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Ban hành Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

334

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

335

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

28/7/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016

336

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

04/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1417/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

337

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

05/9/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

338

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

339

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

V/v ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

340

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

08/9/2011

V/v ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

341

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

12/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Ninh Bình

342

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

14/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình

343

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

22/9/2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

344

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

22/9/2011

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

345

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

26/9/2011

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

346

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

07/10/2011

V/v phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thủy nội địa và bến khách ngang sông, thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý.

347

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

10/10/2011

Ban hành Quy định về nội dung chi và định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

348

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

349

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

01/11/2011

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

350

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

16/11/2011

Về việc Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây Mía quy định tại Phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

351

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

17/11/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

352

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

17/11/2011

V/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

353

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

354

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

355

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

10/02/2012

Ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

356

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

13/02/2012

Ban hành Quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

357

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

22/02/2012

Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

358

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

16/3/2012

V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

359

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

26/3/2012

V/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

360

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

10/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình

361

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

13/4/2012

V/v ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

362

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

13/4/2012

Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

363

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

16/4/2012

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

364

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

20/4/2012

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

365

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

23/4/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

366

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

17/5/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

367

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

31/5/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

368

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

12/6/2012

Bổ sung giá xe ô tô vào Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

369

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

02/7/2012

V/v Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

370

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

04/7/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thú y Ninh Bình

371

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

372

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

373

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

24/8/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 10 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số: 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

374

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

05/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

375

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

27/8/2012

V/v sửa đổi Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

376

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

19/9/2012

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

377

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

25/9/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

378

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

02/10/2012

V/v ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

379

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

12/10/2012

V/v Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước cho Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu tài sản

380

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

381

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

14/11/2012

V/v ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

382

Quyết định

27/2012//QĐ-UBND

15/11/2012

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước

383

Quyết định

28/2012//QĐ-UBND

23/11/2012

V/v ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

384

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

28/11/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Biển, đảo tỉnh Ninh Bình

385

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

07/12/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

386

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

12/12/2012

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình

387

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

24/12/2012

Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

388

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

24/12/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình

389

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND

26/12/2012

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

390

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

26/12/2012

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

391

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

08/01/2013

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.

392

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

14/01/2013

 V/v ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

393

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

17/01/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

394

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

23/01/2013

 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

395

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

04/5/2013

 Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

396

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

397

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

15/5/2013

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

398

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

15/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.

399

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

400

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

10/7/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

401

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

402

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

14/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

403

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnh Ninh Bình quản lý.

404

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

405

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

04/11/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

406

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

14/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

407

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

408

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

409

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

II. CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

04/2002/CT-UB

12/3/2002

V/v tăng cường quản lý chất lượng giống tôm, thức ăn và thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản

2

Chỉ thị

05/2002/CT-UB

26/3/2002

V/v chỉ đạo công tác động viên quân đội năm 2002

3

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

21/5/2002

V/v tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

4

Chỉ thị

07/2002/CT-UB

10/6/2002

V/v tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

5

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

31/7/2002

V/v tổ chức diễn tập động viên quân dự bị, phương tiện kỹ thuật của huyện Kim Sơn và thực hành đánh trả địch tấn công bằng hỏa lực đường không

6

Chỉ thị

09/2002/CT-UB

31/7/2002

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003

7

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

26/9/2002

V/v triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp trước ngày 20/7/1954 đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước

8

Chỉ thị

11/2002/CT-UB

22/11/2002

V/v tăng cường công tác lưu trữ

9

Chỉ thị

02/2004/CT-UB

02/01/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2004

10

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

04/3/2004

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách

11

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất đai bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh

12

Chỉ thị

05/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

13

Chỉ thị

06/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004

14

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

19/4/2004

Về việc tăng cường trật tự kỷ cương, nếp sống văn hóa, chống các hiện tượng tiêu cực xung quanh trường học

15

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

19/11/2004

Về việc tập trung chỉ đạo phòng chống hạn vụ đông xuân 2004 - 2005

16

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

07/12/2004

Về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng

17

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

19/4/2005

Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

18

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND

15/8/2005

Về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1).

19

Chỉ thị

09/2005/CT-UBND

16/8/2005

Về việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở.

20

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND

13/10/2005

Về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.

21

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

16/01/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ, chỉ thị 406-TTg về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

22

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

21/3/2006

Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội năm 2006

23

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

21/3/2006

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2006

24

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

22/5/2006

Về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể tỉnh Ninh Bình.

25

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

24/5/2006

Về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

26

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND

24/5/2006

Về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2006

27

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

02/6/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

28

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

19/7/2006

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

29

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND

17/8/2006

Về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

30

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

29/6/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND

06/8/2007

Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

32

Chỉ thị

08/2007/CT-UBND

30/8/2007

Về nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2007-2008.

33

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

28/5/2008

Về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

34

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

14/4/2009

 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã.

35

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

05/6/2009

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

36

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

01/9/2009

Về nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2009-2010

37

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

19/10/2009

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn

38

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND

24/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý Tần số và Thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

39

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

30/7/2010

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

40

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

25/8/2010

V/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015

41

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

14/9/2010

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Năm học 2010-2011

42

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

01/9/2011

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2011 - 2012

43

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

22/9/2011

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

44

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

30/9/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

45

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

11/11/2011

Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

46

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

14/8/2012

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

47

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

31/8/2012

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2012 - 2013

48

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

09/9/2013

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 – 2014

 

Biểu số 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/4/1992 ĐẾN NGÀY 31/12/2013 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI THỜI ĐIỂM RÀ SOÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 2/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

1737/1999/QĐ-UB

16/11/1999

Ban hành Quy định mua, bán trả chậm hàng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp thuộc tỉnh sản xuất

2

Quyết định

991/2001/QĐ-UB

28/5/2001

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo khai thác kinh tế ven biển

3

Quyết định

961/2003/QĐ-UB

19/5/2003

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

4

Quyết định

1289/2003/QĐ-UB

30/6/2003

Giao bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp

5

Quyết định

1464/2003/QĐ-UB

24/7/2003

V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty chợ Ninh Bình thành đơn vị sự nghiệp có thu

6

Quyết định

2020/2003/QĐ-UB

06/10/2003

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

7

Quyết định

2312/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2425/2003/QĐ-UB ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình.

8

Quyết định

2345/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà trên địa bàn tỉnh

9

Quyết định

2425/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

10

Quyết định

1909/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

11

Quyết định

3044/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc mua bảo hiểm y tế dành cho người nghèo

12

Quyết định

3155/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp giai đoạn 2005 - 2020

13

Quyết định

3159/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

14

Quyết định

3161/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

15

Quyết định

3162/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

16

Quyết định

3233/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc áp dụng Quy chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

17

Quyết định

3264/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

18

Quyết định

120/2005/QĐ-UB

18/01/2005

Về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với Đạo diễn, giảng viên, hướng dẫn viên, học viên, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu Đoàn Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

19

Quyết định

540/2005/QĐ-UB

01/4/2005

Về việc Mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

20

Quyết định

573/2005/QĐ-UB

07/4/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội

21

Quyết định

1701/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc hỗ trợ mức kinh phí cho các đơn vị lần đầu đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị văn hóa

22

Quyết định

1703/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã

23

Quyết định

1723/2005/QĐ-UBND

8/8/2005

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

24

Quyết định

1745/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UBND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

25

Quyết định

1753/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc quy định tiêu thức phân loại đường phố

26

Quyết định

1972/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lao động của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Ninh Bình

27

Quyết định

2238/2005/QĐ-UBND

13/10/2005

Về việc quy định phụ cấp lương và phụ cấp lãnh đạo đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ, nhân viên Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Luật gia

28

Quyết định

2252/2005/QĐ-UBND

14/10/2005

Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

29

Quyết định

2311/2005/QĐ-UBND

24/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 4 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

30

Quyết định

2556/2005/QĐ-UBND

17/11/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng đặc dụng

31

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

V/v Thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Ninh Bình

32

Quyết định

358/2006/QĐ-UB

21/02/2006

Về việc ban hành Quy định về thủ tục thế chấp bảo lãnh trong quan hệ vay vốn tín dụng và các quan hệ giao dịch khác liên quan đến tài sản trên đất

33

Quyết định

504/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”

34

Quyết định

505/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh”

35

Quyết định

604/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

36

Quyết định

712/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

V/v Thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình

37

Quyết định

916/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Ninh Bình thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc UBND thị xã Ninh Bình

38

Quyết định

1100/2006/QĐ-UBND

23/5/2006

V/v Thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Ninh Bình

39

Quyết định

1130/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Về việc ban hành bản “Quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại UBND cấp xã”

40

Quyết định

1290/2006/QĐ-UBND

19/6/2006

Về việc Ban hành “Quy định quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”

41

Quyết định

1351/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Ninh Bình

42

Quyết định

1464/2006/QĐ-UBND

17/7/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục thể thao thị xã Tam Điệp thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp

43

Quyết định

1575/2006/QĐ-UBND

02/8/2006

Về việc đổi tên và giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án thí điểm cải cách hành chính tỉnh thành Ban quản lý dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

44

Quyết định

1602/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc quy định bổ sung thực hiện chính sách thu hút và tuyển dụng công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

45

Quyết định

194/2007/QĐ-UBND

22/01/2007

V/v quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

46

Quyết định

471/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

47

Quyết định

472/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

Ban hành Quy định công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước

48

Quyết định

473/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

49

Quyết định

522/2007/QĐ-UBND

02/3/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

50

Quyết định

578/2007/QĐ-UBND

13/3/2007

V/v quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

51

Quyết định

826/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

52

Quyết định

837/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v ban hành quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 5 người hoặc Bè

53

Quyết định

1373/2007/QĐ-UBND

11/6/2007

V/v bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn

54

Quyết định

1417/2007/QĐ-UBND

18/6/2007

V/v ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

55

Quyết định

1832/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

56

Quyết định

1875/2007/QĐ-UBND

13/8/2007

V/v Quy định mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên

57

Quyết định

2096/2007/QĐ-UBND

07/9/2007

Về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần khảo sát xây dựng)

58

Quyết định

2182/2007/QĐ-UBND

17/9/2007

V/v ban hành quy định về chính sách đối với cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố, thị xã và từ huyện, thành phố, thị xã này sang huyện, thành phố, thị xã khác

59

Quyết định

2197/2007/QĐ-UBND

19/9/2007

V/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

60

Quyết định

2428/2007/QĐ-UBND

15/10/2007

V/v ban hành Quy định xử lý kỷ luật công chức cấp xã

61

Quyết định

2486/2007/QĐ-UBND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

62

Quyết định

2900/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Ban hành Quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Ninh Bình

63

Quyết định

2921/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Ban hành Quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

64

Quyết định

489/2008/QĐ-UBND

07/3/2008

V/v ủy quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất

65

Quyết định

637/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương

66

Quyết định

736/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

V/v Miễn thu một số khoản phí, lệ phí, trên địa bàn tỉnh

67

Quyết định

836/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

V/v ban hành Quy chế về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

68

Quyết định

900/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

69

Quyết định

947/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

70

Quyết định

948/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình

71

Quyết định

988/2008/QĐ-UBND

16/5/2008

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

72

Quyết định

1076/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

V/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

73

Quyết định

1248/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

74

Quyết định

1317/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

Ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất

75

Quyết định

1405/2008/QĐ-UBND

24/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

76

Quyết định

1440/2008/QĐ-UBND

31/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

77

Quyết định

1466/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

78

Quyết định

1509/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công thương Ninh Bình

79

Quyết định

1577/2008/QĐ-UBND

21/8/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nội vụ Ninh Bình

80

Quyết định

1634/2008/QĐ-UBND

03/9/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

81

Quyết định

1752/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

82

Quyết định

1804/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

83

Quyết định

1892/2008/QĐ-UBND

16/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

84

Quyết định

2203/2008/QĐ-UBND

04/12/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

85

Quyết định

2242/2008/QĐ-UBND

11/12/2008

V/v ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

86

Quyết định

2290/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 573/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xoá đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

87

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

88

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

V/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Ninh Bình

89

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

90

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý

91

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình

92

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

18/02/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình

93

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

94

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

12/3/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình.

95

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Ban hành Quy định xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

96

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

26/3/2009

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

97

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

98

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

99

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

100

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 637/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

101

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

102

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

103

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

18/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua- Khen thưởng Ninh Bình

104

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

22/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

105

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

106

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính Ninh Bình

107

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

08/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung cấp Đa ngành Ninh Bình

108

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

01/10/2009

Ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

109

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

V/v Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

110

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

111

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

112

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

05/11/2009

V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

113

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

19/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

114

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

115

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thủy sản Ninh Bình

116

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình

117

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

V/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

118

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

V/v quy định chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng lao động tại địa phương tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

119

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

V/v ban hành Quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

120

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

121

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

09/02/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

122

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

09/4/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

123

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

06/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

124

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

V/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

125

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

Ban hành Quy định về việc bố trí chức danh, số lượng cán bộ và công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

126

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

 Về việc quy định số lượng cán bộ và công chức cấp xã được bố trí theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

127

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

128

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

129

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

130

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

131

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

16/9/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

132

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

133

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

23/9/2010

V/v Quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

134

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Về việc quy định cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

135

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

136

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

15/12/2010

V/v Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Bình

137

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

23/02/2011

Về việc Quy định bổ sung số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

138

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

18/3/2011

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

139

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

29/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

140

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Ban hành Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

141

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

142

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND