Quyết định 740/2008/QĐ-UBND

Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất tại Quyết định 366/2008/QĐ-UBND và đơn giá cây cối hoa màu tại Quyết định 1948/2007/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất đã được thay thế bởi Quyết định 15/2010/QĐ-UBND đơn giá nhà cửa vật kiến trúc cây trồng vật nuôi và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 740/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 366/2008/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VÀ ĐƠN GIÁ MỘT SỐ LOẠI CÂY CỐI HOA MÀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1948/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng;

Xét đề nghị của liên Sở Tài chính - Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTrLS-STC-SXD ngày 04/4/2008 và Báo cáo số 35/BC-STP ngày 10/4/2008 của Sở Tư Pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất tại Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND) và đơn giá một số loại cây cối hoa màu tại Quyết định số 1948/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Quyết định số 1948/2007/QĐ-UBND) như sau:

1. Đơn giá nhà cửa:

- Giá nhà tạm (có 9 kiểu đặc trưng), nhà cấp IV (có 6 kiểu đặc trưng): Theo mức giá tại Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND nhân (x) với hệ số 1,13.

- Giá nhà cấp II, cấp III (có 6 kiểu đặc trưng): Theo mức giá tại Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND nhân (x) với hệ số 1,15.

2. Đơn giá vật kiến trúc và nội thất: Theo mức giá tại Quyết định số 366/2008/QĐ-UBND nhân (x) với hệ số 1,13.

3. Đơn giá một số loại cây cối hoa màu: (Có biểu chi tiết kèm theo).

Đơn giá các loại cây cối hoa màu khác thực hiện theo Quyết định số 1948/2007/QĐ-UBND.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở xây dựng và các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

BIỂU GIÁ CÂY CỐI, HOA MÀU

(Kèm theo Quyết định số 740/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh)

TT

Tên cây và tiêu chuẩn phân loại

ĐVT

Loại

Đơn giá (Đồng/m2)

1

Cây Khoai lang

Đ/m2

 

 

 

Khoai lang thuần

A

1.100

 

Khoai lang xen

B

650

2

Cây Ngô

Đ/m2

 

 

 

Ngô thuần

A

1.300

 

Ngô xen

B

750

3

Cây Lạc

Đ/m2

 

 

 

Lạc thuần

A

2.400

 

Lạc xen

B

1.500

4

Cây Sắn

Đ/m2

 

 

 

Sắn thuần

A

1.300

 

Sắn xen

B

800

5

Cây Đậu xanh, Đậu đen

Đ/m2

 

 

 

Đậu thuần

A

1.700

 

Đậu xen

B

1.000

6

Cây Đậu tương

Đ/m2

 

 

 

Đậu thuần

A

1.600

 

Đậu xen

B

950

7

Cây Củ từ

Đ/m2

 

 

 

Từ thuần

A

1.500

 

Từ xen

B

1.000

8

Ngô rau

Đ/m2

 

1.500

9

Rau rút thả trên mặt ao, hồ

Đ/m2

 

2.000

10

Cây lúa

Đ/m2

 

3.000

11

Cây mạ

Đ/m2

 

 

 

Mạ Tạp giao

 

3.000

 

Mạ thường

 

1.100

12

Hồ, ao thả cá

Đ/m2

 

 

 

Cá thịt

 

2.500

 

Cá giống

 

3.000

13

Cây Vừng

Đ/m2

 

3.400

14

Rau cải bắp

Đ/m2

 

6.000

15

Rau xà lách

Đ/m2

 

3.000

16

Rau su hào

Đ/m2

 

6.000

17

Súp lơ

Đ/m2

 

7.500

18

Cây Chè (chè bút, chè lá, chè tươi)

Đ/m2

 

 

 

- Cây có từ 1kg lá trở lên

A

6.600

 

- Cây có từ 0,25 kg đến dưới 1kg lá trở lên

B

5.800

 

- Cây có dưới 0,25 kg lá trở lên

C

4.200

 

- Cây trồng 03 năm

D

3.600

 

- Cây trồng dưới 03 năm

E

3.200

 

- Cây mới trồng

G

2.400

 

- Cây chè trồng xen

H

1.800

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 740/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 740/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 24/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 740/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 740/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 24/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất

Lịch sử hiệu lực Quyết định 740/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, nội thất