Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép, đóng, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến khách ngang sông, thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý do tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP, ĐÓNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG, THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 197/GTVT-VT ngày 01/3/2010 và của giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản sổ 24/BC-STP ngày 15/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý và cấp giấy phép, đóng, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý. UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về các quyết định của mình theo nội dung ủy quyền trên.

Điều 2. Giao cho Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại điều 1 quyết định này để UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý, cấp phép theo quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP4, 7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2010
Ngày hiệu lực04/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhan Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/03/2010
        Ngày hiệu lực04/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ủy quyền quản lý hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Ninh Bình