Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thuỷ nội địa và bến khách ngang sông, thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã đã được thay thế bởi Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 08/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI BẾN THUỶ NỘI ĐỊA VÀ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG, THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1667/TTr-GTVT ngày 30/9/2011 và của giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 95/BC-STP ngày 27/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý và cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thuỷ nội địa và bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý (kể cả những bến khách ngang sông nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa 2 tỉnh). UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về các quyết định của mình theo nội dung được phân cấp.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại điều 1 quyết định này để UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý, cấp phép theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ở địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2011
Ngày hiệu lực17/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Văn Điến
       Ngày ban hành07/10/2011
       Ngày hiệu lực17/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành phố thị xã