Quyết định 416/QĐ-UBND

Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2015 về việc Bãi bỏ Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về phân cấp cho UBND huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thủy nội địa và bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 416/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/10/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI BẾN THỦY NỘI ĐỊA VÀ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 633/TTr-SGTVT ngày 09/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thủy nội địa và bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý.

Lý do: Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, không có quy định phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan việc bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trình tự thủ tục cấp phép, đình chỉ hoạt động của bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, VP4
, 2, 3, 5.
Nh.08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 416/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu416/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 416/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu416/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Quốc Trị
       Ngày ban hành08/05/2015
       Ngày hiệu lực08/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 416/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình

           • 08/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực