Quyết định 995/2006/QĐ-UBND

Quyết định 995/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh đã được thay thế bởi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 995/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 408/TT-TC-GCS ngày 11/4/2006 về việc phê duyệt tỷ lệ % giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh như sau: (Có biểu kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục thế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đối tượng được thuê đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thanh

BẢNG ĐƠN GIÁ

THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 995/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh)

I/ HUYỆN NHO QUAN

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực đô thị - Thị trấn Nho Quan

 

1.1

Đường phố loại II

0,7

1.2

Đường phố loại III

0,6

1.3

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông

0,6

3

Đất khu vực nông thôn

 

3.1

Các xã: Gia Lâm, Gia Sơn, Gia Tường, Gia Thuỷ, Xích Thổ, Đức Long, Lạc Vân, Thạch Bình, Phú Sơn, Đồng Phong, Lạng Phong, Yên Quang, Văn Phong, Văn Phương, Văn Phú, Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc, Sơn Lai, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hoà.

1

3.2

Xã Kỳ Phú, Phú Long, Cúc Phương + 15 bản của các xã vùng 3.

0,3

 

Xã Yên Quang (Bản Yên Minh, Yên Bình , Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành)

 

 

Xã Quảng Lạc (Bản Đồng Bài, Đồng Trung)

 

 

Xã Văn Phú (Bản Phú Bình, đồi 94)

 

 

Xã Thạch Bình (Bản Đầm rừng, Đầm Bòng, Bản Lóng, Quảng Mào)

 

 

Xã Xích Thổ (Bản Thung Súa)

 

 

Xã Đức Long (Bản Ngọc Cao)

 

4

Đất trồng cây hàng năm, lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản

1

II/ HUYỆN YÊN KHÁNH

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực thị trấn

 

1.1

Đường phố loại II

1

1.2

Đường phố loại III

0,8

1.3

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông

0,6

3

Đất khu vực nông thôn

0,8

4

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản

1

III/ HUYỆN KIM SƠN

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực thị trấn

 

1.1

Đường phố loại I

1

1.2

Đường phố loại II

0,8

1.3

Đường phố loại III

0,6

1.4

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông

0,6

3

Đất khu vực nông thôn

0,8

4

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản

1

IV/ HUYỆN HOA LƯ

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực thị trấn Thiên Tôn

 

1.1

Đường phố loại II, III

0,6

1.2

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông chính khu thương mại, khu du lịch, các xã

0,6

3

Đất khu vực các xã

0,5

4

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, rừng sản xuất

1

V/ THỊ XÃ NINH BÌNH

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực đô thị

 

 

Từ đường phố loại I đến loại IV

0,5

2

Các phường, xã

 

2.1

Xã Ninh Tiến, Ninh Nhất

0,5

2.2

Các phường, xã còn lại

0,6

3

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản

1

VI/ HUYỆN YÊN MÔ

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực trị trấn

 

1.1

Đường phố loại II, III

0,7

1.2

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông chính khu thương mại, khu du lịch

0,8

3

Đất khu vực ven trục đường giao thông thuộc các xã

0,7

4

Đất khu vực các xã

0,5

5

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, rừng sản xuất

1

VII/ HUYỆN GIA VIỄN

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực trị trấn

 

1.1

Đường phố loại II

0,7

1.2

Đường phố loại III

0,6

1.3

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông chính khu thương mại, khu du lịch

0,7

3

Đất khu vực ven trục đường giao thông thuộc các xã

0,5

4

Đất khu vực nông thôn

0,6

5

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, rừng sản xuất

1

VIII/ THỊ XÃ TAM ĐIỆP

TT

LOẠI ĐẤT

ĐƠN GIÁ

(Tỷ lệ % giá đất)

1

Đất khu vực đô thị

 

1.1

Đường phố loại I, II

0,8

1.2

Đường phố loại III

0,6

1.3

Khu vực còn lại

0,5

2

Đất khu vực ven trục đường giao thông chính khu thương mại, khu du lịch

1

3

Đất khu vực ven trục đường giao thông thuộc các xã

0,7

4

Đất khu vực các xã

0,5

5

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, rừng sản xuất

1

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 995/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 995/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2006
Ngày hiệu lực 12/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 995/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 995/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Bùi Thị Thanh
Ngày ban hành 12/05/2006
Ngày hiệu lực 12/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 995/2006/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh