Quyết định 2831/2004/QĐ-UBND

Quyết định 2831/2004/QĐ-UBND bổ sung Quy định ban hành về việc bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 2742/2004/QĐ-UBND

Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND bố trí chức danh số lượng cán bộ và công chức cấp xã Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/2004/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2742/2004/QĐ-UB NGÀY 08/11/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỐ TRÍ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV- BTC- BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của liên bộ: Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Chương trình hành động số 05- CTr/TU ngày 14/8/2002 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND thị xã Ninh Bình;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 của UBND tỉnh về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn với nội dung sau:

1. Tại Điểm 14 Điều 4 ghi "Tư pháp- Hộ tịch" nay bổ sung: Tư pháp- Hộ tịch kiêm Phó trưởng Công an.

2. Đối với phường, thị trấn: Nếu Chức danh Trưởng Công an đã có Công an chính quy đảm nhận thì bổ sung chức danh Địa chính 01 cán bộ chuyên trách và phân công như sau:

- 01 Công chức đảm nhiệm công tác Địa chính;

- 01 Công chức đảm nhiệm công tác Giao thông, xây dựng, quản lý đô thị.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Bộ Nội vụ (Để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ (Để báo cáo)
- TTHĐND tỉnh (Để báo cáo)
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh.
 - Lưu VT, Vp7, VP5, VP6
D/149

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2831/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2831/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2004
Ngày hiệu lực17/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2831/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2831/2004/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
     Người kýĐinh Văn Hùng
     Ngày ban hành17/11/2004
     Ngày hiệu lực17/11/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2831/2004/QĐ-UB bố trí thực hiện chính sách cán bộ công chức xã Ninh Bình