Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND

Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1405/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/2005/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về du lịch ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TT-SNV ngày 10/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 87/QĐ- UB ngày 25/01/1995 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­­ Điều 3
- Bộ Nội vụ ( Để báo cáo)
- Tổng cục Du lịch
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp
- L­­ưu VT, VP7, VP5
D/103

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1806 /2005/QĐ-UB ngày 17 / 8/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. Vị trí và chức năng

Sở Du lịch Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Tổng cục Du lịch, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, chiến lược phát triển du lịch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch;

3.Trình UBND tỉnh các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch địa phương và phân cấp quản lý các điểm du lịch, các khu du lịch, tuyến du lịch địa phương;

4. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về du lịch của Sở;

5. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý Nhà nước về Du lịch đối với UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

6. Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về du lịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân các thành phần kinh tế, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động kinh doanh du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật.

7. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở;

8. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thẩm định và quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch loại đạt tiêu chuẩn tối thiểu và loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch và cấp, thu hồi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và ngoài nước; cung cấp thông tin về du lịch cho khách du lịch, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh các mô hình, biện pháp bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch;

12. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư do UBND tỉnh giao; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý tài nguyên du lịch được giao, điều tra, đánh giá phân loại tài nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh;

14. Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh và Tổng cục du lịch giao;

15. Tổ chức phối hợp công tác giữa các sở, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trong tỉnh;

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh và Tổng cục du lịch;

17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực du lịch; Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về lĩnh vực quản lý du lịch của địa phương;

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định của pháp luật;

19. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật;

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định;

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND cấp tỉnh;

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch.

1. Lãnh đạo Sở:

Lãnh đạo Sở Du lịch có Giám đốc và có từ 1 đến 3 Phó giám đốc.

Giám đốc Sở Du lịch là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của Sở về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Tổng cục Du lịch khi được yêu cầu.

Phó giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Du lịch do Giám đốc quy định cụ thể.

4. Biên chế của Sở Du lịch do UBND tỉnh giao hàng năm./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1806/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1806/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2005
Ngày hiệu lực17/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1806/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1806/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Văn Hùng
       Ngày ban hành17/08/2005
       Ngày hiệu lực17/08/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1806/2005/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Du lịch Ninh Bình