Quyết định 1556/QĐ-TTg

Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2009 ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1556/QĐ-TTg kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương năm 2011


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1556/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH TỔNG THỂ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀO NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐCCTL ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH TỔNG THỂ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀO NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Đề án “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012” đã được Hội nghị Trung ương thông qua, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 như sau:

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2009

1. Tổ chức sơ kết 3 năm (2008 – 2010) thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012.

Bộ Nội vụ 

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 11/2009 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2. Nghiên cứu xây dựng mới về quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2009 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo làm cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng mới hệ thống bảng lương và các chế độ phụ cấp

3. Trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương, các chế độ phụ cấp và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo Đề án đã được Quốc hội thông qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2009

4. Trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế theo Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2009

II. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2010

1. Nghiên cứu xây dựng chế độ tiền lương mới trên cơ sở quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa mới

a) Nghiên cứu xây dựng mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp

b) Nghiên cứu xây dựng mới bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát, Kiểm toán nhà nước và ngành Tư pháp

Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ban Tổ chức TW, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010

c) Nghiên cứu xây dựng mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức TW, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010

d) Nghiên cứu xây dựng mới chế độ tiền lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp

đ) Nghiên cứu xây dựng mới chế độ tiền lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên thuộc Công an nhân dân.

Bộ Công an

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp

e) Nghiên cứu xây dựng mới chế độ tiền lương trong các công ty nhà nước

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010 gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nội vụ) để tổng hợp

g) Nghiên cứu xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Quý I năm 2010 gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp

2. Trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Quý I/2010

3. Trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Quý I/2010

4. Trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh tế

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Quý I/2010

5. Báo cáo Ban Chỉ đạo để trình Chính phủ về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước.

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan

Tháng 4/2010

6. Trình Chính phủ về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước

Ban Chỉ đạo

 

Tháng 5/2010

7. Trình Bộ Chính trị về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước.

Ban Chỉ đạo trình Ban cán sự Đảng chính phủ

 

Tháng 6/2010

8. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước

Ban Chỉ đạo trình Chính phủ

 

Quý III năm 2010

9. Trình Quốc hội về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước

Ban Chỉ đạo trình Chính phủ

 

Quý IV năm 2010

10. Căn cứ ý kiến của Quốc hội, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2011, cụ thể như sau:

a) Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2010

b) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và ngành Kiểm toán nhà nước.

Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội

Ban Tổ chức TW, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2010

c) Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức TW, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2010

d) Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương trong các công ty nhà nước

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2010

đ) Căn cứ các văn bản của Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, cơ quan chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tháng 12/2010

III. Các nhiệm vụ về mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công theo bước đi của Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 đã được Hội nghị Trung ương sáu khóa X thông qua thực hiện theo Phân công tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công này, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1556/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1556/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2009
Ngày hiệu lực29/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1556/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1556/QĐ-TTg kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1556/QĐ-TTg kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương năm 2011
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1556/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành29/09/2009
        Ngày hiệu lực29/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1556/QĐ-TTg kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương năm 2011

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1556/QĐ-TTg kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương năm 2011

            • 29/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực