Quyết định 1558/QĐ-UBND

Quyết định 1558/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1558/QĐ-UBND 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp pháp lý người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 611/TTr-STP ngày 09/5/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2014, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật.

- Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đảm bảo các yêu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung thực hiện phải bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2014 được ban hành kèm theo Quyết định 640/QĐ-BTP ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Lựa chọn các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể, cần thiết phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan chủ trì phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các cơ quan, tổ chức của người khuyết tật nhằm thực hiện có hiệu quả việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

1.1. Xây dựng phóng sự, chuyên đề về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Xây dựng 01 phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Xây dựng 01 phóng sự chuyên đề về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên Báo Thanh Hóa.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV.

1.2. Xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại 30% trong số các địa điểm: Trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, các trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật. Mỗi địa điểm được lựa chọn, lắp 01 Bảng thông tin.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV.

1.3. Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, Đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có chương trình, Đề án về người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

2.1. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (các Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư cộng tác viên) và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III.

2.2. Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV.

2.3. Phát triển đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Lựa chọn những người có đủ điều kiện làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những thành viên, hội viên của các cơ quan, tổ chức, hội của người khuyết tật để cấp thẻ Cộng tác viên.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

3.1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật theo lĩnh vực pháp luật và theo các dạng tật: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III.

3.2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm.

Tiến hành thụ lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc trợ giúp pháp lý khi đối tượng là người khuyết tật thông qua các hình thức: Tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, kiến nghị và các hình thức trợ giúp pháp lý khác.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV.

3.3. Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động.

Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa điểm: Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV.

3.4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Tại các xã có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, hướng dẫn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý sinh hoạt với nội dung liên quan đến người khuyết tật.

- Tại Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và tổ chức khác của người khuyết tật, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật khi có yêu cầu.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

+ Đơn vị phối hợp: Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật; UBND xã có các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

+ Thời gian thực hiện: Quý I - Quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được bảo đảm từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm của tỉnh phân bổ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

b) Ngân sách Trung ương hỗ trợ (qua Cục Trợ giúp pháp lý) cho các hoạt động phát sinh (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh lập dự toán kinh phí ngân sách thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

b) Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch năm, lập dự toán kinh phí cho các hoạt động trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

- Trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch trình Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý) và UBND tỉnh.

Giao Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng thời gian và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật; thường xuyên tổ chức lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý với các hoạt động trợ giúp người khuyết tật khác theo nội dung kế hoạch trợ giúp người khuyết tật của tỉnh.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa: Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường truyền thông về chính sách và hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua các phóng sự, chương trình, tin, bài, ảnh về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

5. Hội người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật là thành viên của đơn vị mình, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này; thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại địa phương./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1558/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1558/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1558/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1558/QĐ-UBND 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1558/QĐ-UBND 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1558/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành23/05/2014
        Ngày hiệu lực23/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1558/QĐ-UBND 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1558/QĐ-UBND 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật Thanh Hóa

         • 23/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực