Quyết định 1564/QĐ-UBND

Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2013 áp dụng quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo điểm b, khoản 2, điều 1, Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND

Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 4763/QĐ-UBND bãi bỏ 25 loại phí 14 loại lệ phí Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO ĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/9/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 8, kỳ họp thứ 5;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 322/STP-BTTP ngày 04/5/2013, Sở Tài chính tại Tờ trình số 240/TTr-STC ngày 07/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng quy định về Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh theo điểm b, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa 8, kỳ họp thứ 5.

Điều 2.

1. Các cơ quan thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đảm bảo theo chi tiết tại Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 8, kỳ họp thứ 5 và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các TV UBND tỉnh;
- Các VP: T. ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm TH và CB tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN, VX, NC, KTTH (Mỹ).
(D:\My\QuyetdinhPQ2005\qd phí giao dịch bảo đảm 2013.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1564/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1564/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1564/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1564/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1564/QĐ-UBND 2013 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Quảng Nam