Quyết định 1567/QĐ-BGTVT

Quyết định 1567/QĐ-BGTVT năm 2006 công bố danh mục văn bản đã hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1567/QĐ-BGTVT 2006 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1567/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 32 văn bản về đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong ngành giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Sở GTVT;
- Lưu VT, CGĐ (5).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo quyết định số 1567/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày phát hành

Tên văn bản

1

Quyết định

896/KTCB

06/9/1978

Quyết định ban hành quy định tạm thời về nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng cơ bản trong ngành giao thông vận tải

2

Quyết định

177/CGĐ

26/01/1997

Quyết định ban hành quy chế Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông

3

Quyết định

1781/CGĐ-KHĐT-TCKT

17/7/1997

Quyết định ban hành quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải

4

Quyết định

1778/CGĐ

17/7/1997

Quyết định về việc ban hành giá khảo sát xây dựng chuyên ngành giao thông

5

Quyết định

337/1998/QĐ- BGTVT

04/3/1998

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung khoản 16.3 của Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành GTVT (ban hành kèm theo Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ GTVT)

6

Quyết định

336/GTVT-CGĐ

29/6/1999

Về việc tạm thời áp dụng các định mức sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt đã ban hành

7

Quyết định

1626/1999/QĐ-BGTVT

06/7/1999

Quyết định về ban hành một số qui định trong công tác đấu thầu xây lắp dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý

8

Quyết định

1068/2002/QĐ-BGTVT

12/4/2002

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ

9

Quyết định

1725/QĐ-BGTVT

06/6/2002

Quyết định về việc ban hành đề cương điều chỉnh tổng quát về kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng giao thông

10

Quyết định

316/QĐ-BGTVT

30/01/2003

Quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 5 quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT ngày 06/7/1999 về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án thuộc ngành giao thông vận tải quản lý

11

Quyết định

3037/QĐ-BGTVT

14/10/2003

Quyết định về quy định và hướng dẫn trình tự thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án công trình giao thông

12

Quyết định

5341/BGTVT-CGĐ

17/11/2003

Quy định về công tác nghiệm thu theo quyết định số 18/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

13

Chỉ thị

122/CGĐ

25/4/1996

Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng công trình giao thông

14

Chỉ thị

432/1998/CT-BGTVT

22/12/1998

Chỉ thị về việc đào tạo Tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông

15

Ch thị

17/CT-GTVT

14/9/2001

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư và xây dựng thuộc ngành giao thông vận tải

16

Chỉ thị

23/2002/CT-BGTVT

03/12/2002

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải

17

Thông tư

167/1998/TT-BGTVT

18/6/1998

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành giao thông vận tải

18

Công văn

3298/GT

07/10/1991

Văn bản về hướng dẫn lập dự toán đường bộ

19

Công văn

3225/CGĐ

23/10/1997

Hướng dẫn điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với công trình giao thông

20

Công văn

32/GĐ

08/01/2002

Văn bản xét cấp chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát đặc cách

21

Công văn

1076/GTVT-CGĐ

20/3/2003

Văn bản về việc thực hiện các hạng mục công trình kỹ thuật thuộc công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

22

Công văn

2976/BGTVT-CGĐ

14/7/2003

Văn bản về xử lý những vấn đề chuyển tiếp theo quy định của Nghị định 66/CP của Chính phủ

23

Công văn

4438/BGTVT-CGĐ

03/10/2003

Văn bản về tổ chức đấu thầu theo Nghị định số 66/2003/NĐ-CP

24

Công văn

5192/BGTVT-CGĐ

10/11/2003

Văn bản về việc lập đề cương và dự toán công tác thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình giao thông

25

Công văn

4949/BGTVT

29/10/2003

Văn bản quy định một số thủ tục đối với gói thầu tổ chức đấu thầu lại theo văn bản số 4438/BGTVT-CGĐ ngày 03/10/2003 thuộc các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

26

Công văn

5341/BGTVT-CGĐ

17/11/2003

Văn bản về công tác nghiệm thu theo Quyết định số 18/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

27

Công văn

441/BGTVT-CGĐ

06/02/2004

Văn bản quy định một số nội dung về tổ chức mời thầu

28

Công văn

2159/BGTVT-CGĐ

05/5/2004

Văn bản về định mức dự toán công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông

29

Công văn

2284/BGTVT

11/5/2004

Văn bản về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

30

Công văn

4255/GTVT-CGĐ

18/8/2004

Văn bản về việc tuân thủ trình tự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

31

Công văn

5732/BGTVT-CGĐ

21/10/2004

Về Nhà thầu phụ lập thiết kế bản vẽ thi công

32

Công văn

6626/BGTVT-CGĐ

22/11/2004

Văn bản về chi phí công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đối với các gói thầu xây lắp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1567/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1567/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2006
Ngày hiệu lực11/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1567/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1567/QĐ-BGTVT 2006 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1567/QĐ-BGTVT 2006 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành Bộ Giao thông vận tải

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1567/QĐ-BGTVT 2006 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành Bộ Giao thông vận tải

         • 27/07/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/08/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực