Quyết định 157/2006/QĐ-UBND

Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 157/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN CHI TIẾT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/ 2003;
Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/ 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005- 2010;
Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 21/4/ 2005 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2005- 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội tại Tờ trình số 1062/TTR-STP ngày 27/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 thực hiện trong hai giai đoạn: từ năm 2006 đến năm 2007 và từ năm 2008 đến năm 2010 cụ thể như sau:

1. Đề án thứ nhất: Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá và Thông tin.

2. Đề án thứ hai: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Cơ quan chủ trì: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

3. Đề án thứ ba: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chủ trì: Thanh tra Thành phố.

4. Đề án thứ tư: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp Hà Nội

Điều 2: Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Ban chỉ đạo Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Đề án chi tiết, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố Hà Nội.

2. Các sở, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các Đề án có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan của Thành phố và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết đã được UBND Thành phố phê duyệt.

3. Các sở, ngành, đoàn thể được giao chủ trì thực hiện Đề án, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Đề án chi tiết, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Sở, ngành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở:Văn hoá Thông tin, Tư pháp, Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TT Thành uỷ
- TT HĐND thành phố
- Đ/c Chủ tịch UBND TP
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP (có liên quan)
- TAND TP Hà Nội
- Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
- V1, V3, VX, NC, TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2006
Ngày hiệu lực01/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành01/09/2006
        Ngày hiệu lực01/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

            • 01/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực