Quyết định 157/QĐ-HQLC

Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 về Quy trình Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 05 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và Quyết định số 437/QĐ-TCHQ ngày 09/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- TCHQ (báo cáo);
- Lưu VT, NV(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thạch

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-HQLC ngày 05/6/2012)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được kiểm tra, giám sát bằng cân ô tô điện tử tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai.

2. Kiểm tra trọng lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng cân ô tô điện tử tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai là thực hiện một phần trong Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục Hải quan; Quyết định số 437/QĐ-TCHQ ngày 09/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan, nhằm đảm bảo cho việc kiểm tra hàng hoá được thuận lợi và tạo điều kiện nhanh chóng thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp.

3. Cân ô tô điện tử được sử dụng để kiểm tra xác định trọng lượng của hàng hoá phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hải quan được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác và chống các hành vi gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu. Không sử dụng cân ô tô điện tử vào các mục đích khác. Cân ô tô điện tử được sừ dụng trong giờ làm việc quy định tại Cửa khẩu (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu).

4. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu phải phân công cụ thể công chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng cân điện tử đúng quy định; tổ chức bảo quản, vệ sinh hệ thống cân (máy tính, cầu cân, sân cân, ...) và đề xuất kế hoạch bảo trì 6 tháng/lần theo quy định tại Quyết định 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành hải quan. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh công chức nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn đối với tài sản chung và thực hiện tốt quy trình kiểm tra đã được quy định.

5. Công chức hải quan được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng cân ô tô điện tử phải được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng và vận hành. Trong quá trình sử dụng, vận hành phải thực hiện đầy đủ các thao tác từ khi khởi động đến khi kết thúc sử dụng và thực hiện bảo quản vệ sinh, bảo trì cân ô tô điện tử đúng quy định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Kịp thời báo cáo các sự cố, hỏng hóc của cân ô tô điện tử và đề xuất các giải pháp, phương án kiểm tra dự phòng thay thế khi cân ô tô điện tử không hoạt động được nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, không để xảy ra ách tắc hàng hoá.

Hàng ngày thường xuyên ghi chép đầy đủ vào Sổ nhật ký công tác các nội dung sau: Ngày giờ, ca làm việc, tên công chức vận hành, sử dụng cân điện tử trong ca, tình hình hoạt động, sự cố xảy ra trong ca, biện pháp xử lý, kết quả, đề xuất (nếu có) theo Mẫu số 01 đính kèm quy trình này. Bàn giao lại đầy đủ trang thiết bị, sổ nhật ký công tác cho ca trực sau.

Các trường hợp kiểm tra hàng hoá bằng cân ô tô điện tử đều phải ghi lại dữ liệu cân trên máy tính. Thời gian lưu trữ dữ liệu cân: Đối với các số liệu cân thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian tối thiểu là 03 năm; Đối với số liệu về trọng lượng liên quan đến vi phạm hành chính hải quan thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về Lưu trữ hồ sơ hải quan.

6. Phòng Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm phối họp với các Chi cục Hải quan cửa khẩu và đơn vị cung cấp thiết bị kiểm tra tình trạng hoạt động của cân ô tô điện tử, đề xuất xử lý sửa chữa khắc phục kịp thời trong trường họp xảy ra sự cố hỏng hóc; bảo trì, bảo dưỡng cân ô tô điện tử định kỳ theo quy định.

7. Chế độ báo cáo định kỳ hàng Quý: Vào ngày 20 của tháng cuối quý các Chi cục Hải quan cửa khẩu báo cáo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (qua phòng Nghiệp vụ) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về tình hình hoạt động, kết quả sử dụng hệ thống cân ô tô điện tử theo biểu mẫu quy định tại công văn số 4770/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2011 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp đột xuất thực hiện báo cáo theo nội dung yêu cầu của lãnh đạo Cục.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

1. Lập Phiếu yêu cầu cân hàng hoá:

Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá sau khi tiếp nhận hồ sơ hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hoá căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục trên Lệnh hình thức mức độ kiểm tra đối với các lô hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện cần kiểm tra xác định trọng lượng bằng cân điện tử, tiến hành lập Phiếu yêu cầu cân hàng hoá (mẫu số 02 đính kèm quy trình) đối với các phương tiện chở hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trên cơ sở các tiêu chí quản lý rủi ro (trong trường hợp kiểm tra xác suất theo tỷ lệ) hoặc toàn bộ phương tiện chở hàng (trong trường hợp kiểm tra toàn bộ).

Thông báo cho người khai hải quan biết và yêu cầu người khai hải quan đưa đủ các xe cần kiểm tra được ghi cụ thể trên Phiếu yêu cầu cân vào khu vực tập kết chờ cân. Đồng thời chuyển Phiếu yêu cầu cân hàng hoá cho công chức được giao nhiệm vụ sử dụng cân điện tử thực hiện.

2. Tổ chức cân kiểm tra thực tế trọng lượng hàng hoá:

Khi nhận được Phiếu yêu cầu cân kiểm tra trọng lượng hàng hoá, công chức được giao nhiệm vụ sử dụng cân điện tử phối hợp với công chức kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện các quy định sau:

- Hướng dẫn người khai hải quan đưa các phương tiện vận chuyển lô hàng ghi trên Phiếu yêu cầu cân lần lượt vào cầu cân điện tử theo thứ tự.

- Tốc độ phương tiện vào cầu cân điện tử không quá 5km/h và dừng ở vị trí trung tâm của cầu cân, quan sát điều chỉnh phương tiện dừng đúng vị trí; khi màn hình hiển thị trọng lượng thì nhập các thông tin theo các tiêu chí trên Phiếu cân và lưu trữ thông tin trên máy tính; đồng thời cho phép phương tiện chở hàng ra khỏi cầu cân để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan.

- In Phiếu cân hàng hoá, ký tên đóng dấu công chức, yêu cầu chủ hàng (hoặc đại diện chủ hàng) ký xác nhận trên Phiếu và chuyển Phiếu cân cho công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá để thực hiện ghi kết quả kiểm tra theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cân hàng hoá, nếu có nghi vấn phải kịp thời báo cáo bằng phiếu nghiệp vụ đề xuất lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định thay đổi mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá và xử lý vi phạm (nếu có).

3. Xử lý kết quả cân hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

- Nếu kết quả cân kiểm tra phù hợp với khai hải quan: Thực hiện theo quy định hiện hành và lưu Phiếu cân vào hồ sơ hải quan, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan.

- Nếu kết quả kiểm tra có sai lệch so với khai của người khai hải quan: Thực hiện các công việc quy định tại điểm 4.2, bước 2, phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyêt định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan (đổi với hải quan truyền thống) hoặc thực hiện theo điểm 3, bước 3, mục 2, phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử (đồi với hải quan điện tử).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục trưởng các Chi cục Hải quan cửa khẩu:

- Có trách nhiệm triển khai, quán triệt đến cán bộ công chức biết để thực hiện; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức trong Chi cục thực hiện đúng quy trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu để triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình.

2. Phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Cục triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy trình tại các Chi cục hải quan cửa khẩu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, Chi cục trưởng các Chi cục Hải quan cửa khẩu báo cáo kịp thời về Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để xem xét, chỉ đạo và giải quyết./.

 

Mẫu 01: Sổ nhật ký công tác

CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
CHI CỤC HẢI QUAN…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

SỔ NHẬT KÝ CÔNG TÁC

Thời gian

Ca làm việc

Cá nhân sử dụng cân ô tô điện tử

Tình hình hoạt động của cân ô tô điện tử

Sự cố xảy ra (nếu có)

Ghi chú

Chữ ký của cá nhân sử dụng

Hiện tượng

Biện pháp khắc phục

Kết quả

Đề xuất khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 02: Phiếu yêu cầu cân

CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
CHI CỤC HẢI QUAN…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU YÊU CẦU CÂN

Tên đơn vị xuất nhập khẩu: .....................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Tờ khai hải quan số: ........................................... ngày ...........................................

Hàng hoá: ................................................................................................................

Số lượng xe cần kiểm tra: ......................... xe, cụ thể:

STT

BIỂN KIỂM SOÁT

TÊN CHỦ XE

GHI CHÚ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ YÊU CẦU CÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/QĐ-HQLC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/QĐ-HQLC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2012
Ngày hiệu lực05/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/QĐ-HQLC

Lược đồ Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/QĐ-HQLC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành05/06/2012
        Ngày hiệu lực05/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/QĐ-HQLC năm 2012 Kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử

            • 05/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực