Quyết định 157/QĐ-UBDT

Quyết định 157/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển do Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 413/QĐ-UBDT 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Dân tộc và Phát triển và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Báo Dân tộc và Phát triển là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam; có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) về lĩnh vực công tác dân tộc.

Báo Dân tộc và Phát triển là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hằng năm của Báo Dân tộc và Phát triển và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Dân tộc và Phát triển và các ấn phẩm theo các quy định của giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về quản lý và phát triển sự nghiệp công tác dân tộc; Tổ chức tuyên truyền và mở cuộc vận động tiến tới đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp.

4. Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách dân tộc ở trong nước và nước ngoài, các hoạt động về hợp tác quốc tế trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách dân tộc;

5. Phản ánh và định hướng dư luận xã hội, phổ biến chính sách dân tộc, là diễn đàn của đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng và phát triển chính sách dân tộc theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước;

6. Phát hiện, tuyên truyền các tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

7. Thực hiện quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu và thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Báo Dân tộc và Phát triển, theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

9. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Báo Dân tộc và Phát triển gồm có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển.

Các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập. Các Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập phụ trách một số nhiệm vụ của Báo và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng, ban chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng Chủ nhiệm, sau khi có sự thỏa thuận với Vụ Tổ chức cán bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

2. Các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng thường trú phía Nam và Văn phòng thường trú các khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ;

- Ban Thư ký;

- Ban Phóng viên;

- Ban Bạn đọc;

- Ban Chuyên đề - Quảng cáo;

- Phòng Tchức - Hành chính;

- Phòng Kế toán.

3. Tng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ ca các phòng, ban; xây dựng quy chế hoạt động; đ án về thực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính ca Báo trình Bộ trưởng, Chnhiệm phê duyệt và tchức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 411/2008/QĐ-UBDT, ngày 28/12/2008 ca Bộ trưng, Chnhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức ca Báo Dân tộc và Phát triển.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Tng Biên tập Báo Dân tộc và Phát trin, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thtrưởng các tchc, đơn vị trực thuộc y ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc UBDT;
- Vụ BCXB, BTGTW;
- Cục BC, Bộ TTTT;
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Đảng ủy:
- Website của UBDT;
- Lưu: VT, TCCB, Báo Dân tộc và Phát triển (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2013
Ngày hiệu lực03/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu157/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýGiàng Seo Phử
      Ngày ban hành03/04/2013
      Ngày hiệu lực03/04/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển