Quyết định 411/QĐ-UBDT

Quyết định 411/QĐ-UBDT năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 157/QĐ-UBDT cơ cấu tổ chức của Báo dân tộc và phát triển và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển


UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 411/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Báo Dân tộc và Phát triển là đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Ủy ban; là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên phạm vi cả nước.

Báo Dân tộc và Phát triển (sau đây gọi tắt là Báo) là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm mục đích, định hướng nội dung hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của Báo và tổ chức thực hiện theo quy định .

2. Hằng năm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện biên tập, xuất bản báo và các ấn phẩm khác nhằm chuyển tải thông tin, tuyên truyền về các các hoạt động quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc, các chủ trương, chính sách dân tộc trên phạm vi cả nước.

3. Đăng tải thông tin về tình hình xây dựng, ban hành các chính sách dân tộc, việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc ở các Bộ, ngành, địa phương, vùng đồng bào dân tộc; lập diễn đàn trao đổi thông tin trên báo chí để đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc và nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện chính sách trên thực tế vùng đồng bào dân tộc.

4. Phối hợp cùng với các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc xây dựng kế hoạch, phương hướng nội dung hoạt động tuyên truyền của Uỷ ban; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương để cải tiến nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực công tác dân tộc.

5. Phản ánh, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến là già làng, trưởng bản, người có uy tín, các tập thể cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích, đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, an ninh, quốc phòng. Góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.

6. Tiến hành mở cuộc vận động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam theo quy định.

7. Thông qua hoạt động phát hành Báo theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và hoạt động liên kết với các cơ quan, tổ chức trong việc xuất bản, phát hành sách, các ấn phẩm báo chí, thông tin - quảng cáo để tạo nguồn thu bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Báo; chủ trì phát động hoặc tham gia các hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo quy định.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên của Báo; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Báo Dân tộc và Phát triển gồm có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, các Trưởng, Phó ban chức năng và các cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Báo.

Các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng biên tập. Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập phụ trách một số mặt công tác của Báo và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

2. Các ban chức năng:

a) Ban Phóng viên;

b) Ban Thư ký - Biên tập;

c) Ban Trị sự và Phát hành - Quảng cáo.

Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các ban chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

3. Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các ban chức năng; Quy chế hoạt động của Báo. Xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Báo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 260/2003/QĐ-UBDT ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Uỷ ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu411/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu411/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýGiàng Seo Phử
      Ngày ban hành30/12/2008
      Ngày hiệu lực30/12/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển