Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT

Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 411/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển


ỦY BAN DÂN TỘC
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 260/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NÐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 316/GP-BVHTT ngày 23/07/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
;

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Vị trí, chức năng của Báo Dân tộc và Phát triển:

Báo Dân tộc và Phát triển là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Dân tộc, là diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam, được tổ chức hoạt động theo Luật Báo chí và theo tôn chỉ mục đích đã được ghi trong Giấy phép xuất bản do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp.

Báo Dân tộc và Phát triển là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Báo Dân tộc và Phát triển:

1. Chuyển tải thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; các hoạt động của Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực thi chính sách dân tộc trên địa bàn cả nước.

2. Phát hiện, phản ánh kịp thời những vấn đề sai sót trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước ở vùng dân tộc và miền núi, đề xuất các biện pháp giải quyết, góp phần giúp cơ quan có liên quan điều chỉnh, bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tế ở vùng đồng bào dân tộc.

3. Mở rộng quan hệ công tác với các đơn vị, cơ quan chức năng, các cấp chính quyền; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc, nâng cao vị trí của Báo trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và bạn đọc cả nước; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.

4. Tham gia xây dựng kế hoạch, phương hướng nội dung tuyên truyền  trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban.

5. Tìm hiểu, giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi; động viên cổ vũ đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước. Góp phần tích cực trên mặt trận tư tưởng văn hoá; chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban để giải quyết các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình; tham dự các Hội nghị, họp giao ban và các hoạt động khác của Uỷ ban.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc xuất bản sách, phụ trương, chuyên san, chuyên đề, ấn phẩm thông tin - quảng cáo và các ấn phẩm văn hóa, báo chí khác, theo qui định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu để cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và thực hiện các nhiệm vụ khác của Báo. Tham gia các hoạt động có tính chất xã hội, nhân đạo, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên trong toà soạn; đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Báo; quản lý tài chính, tài sản của Báo theo quy định của pháp luật.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển.

1. Lãnh đạo Báo có Tổng biên tập và các Phó tổng biên tập.

Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Báo.

Phó Tổng biên tập là người giúp việc cho Tổng biên tập, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng biên tập. Phó tổng biên tập chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Tổng biên tập phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc Báo Dân tộc và Phát triển:

1/ Ban Phóng viên;

2/ Ban Thư ký;

3/ Ban Trị sự và Phát hành - quảng cáo.

Ðiều 4. Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Báo, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Ðiều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 136/QÐ-UBDTMN ngày 05/08/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/2003/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu260/2003/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2003
Ngày hiệu lực17/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/2003/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu260/2003/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýKsor Phước
       Ngày ban hành17/11/2003
       Ngày hiệu lực17/11/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 260/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Dân tộc và Phát triển