Quyết định 517/QĐ-UBDT

Quyết định 517/QĐ-UBDT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 517/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật từ 05 tháng 9 năm 2001 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban dân tộc các tỉnh;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 05/9/2001 ĐẾN NGÀY 15/10/2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

Quyết định

1

166/2001/QĐ-UBDTMN

05/9/2001

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

2

42/2002/QĐ-UBDTMN

03/4/2002

Quyết định ban hành quy định đặt hàng về nội dung, phương thức và biện pháp tổ chức thực hiện cấp một số các loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

3

232/2003/QĐ-UBDT

16/10/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

4

233/2003/QĐ-UBDT

16/10/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

5

234/2003/QĐ-UBDT

16/10/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

6

235/2003/QĐ-UBDT

16/10/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

7

246/2003/QĐ-UBDT

11/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Dân tộc

8

247/2003/QĐ-UBDT

11/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Dân tộc

9

248/2003/QĐ-UBDT

11/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học

10

249/2003/QĐ-UBDT

11/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

11

258/2003/QĐ-UBDT

17/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền

12

259/2003/QĐ-UBDT

17/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

13

260/2003/QĐ-UBDT

17/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển

14

261/2003/QĐ-UBDT

17/11/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí dân tộc

15

310/2003/QĐ-UBDT

31/12/2003

Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc

16

192/2004/QĐ-UBDT

20/8/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực khu vực Tây Bắc

17

193/2004/QĐ-UBDT

20/8/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên

18

194/2004/QĐ-UBDT

20/8/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

19

368b/2005/QĐ-UBDT

17/8/2005

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

20

218/2005/QĐ-UBDT

10/5/2005

Quyết định ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc

21

224/2006/QĐ-UBDT

17/8/2006

Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua – khen thưởng

22

291/QĐ-UBDT

08/11/2006

Quyết định về việc ban hành các quy định chế độ báo cáo của Uỷ ban Dân tộc

23

02/2007/QĐ-UBDT

04/6/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Dân tộc

Thông tư

24

41/UB-TT

08/01/1996

Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc miền núi

25

173/1997/UB-TH

28/03/1997

Thông tư thực hiện Quyết định 35/TTg về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi

26

867/2001/TT-UBDTMN

05/11/2001

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135

27

894/2001/TT-UBDTMN

13/11/2001

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135.

Thông tư liên tịch

28

771/1998/TTLT-UBDTMN-TCCP

20/10/1998

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan công tác dân tộc miền núi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29

03/2001/TTLT/BLĐTBXH-BTC-UBDT

18/01/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

30

04/2001/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-UBDTMN

26/02/2001

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

31

666/2001/TTLT/BKHĐT- UBDTMN-BTC-BXD

23/8/2001

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

32

912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHĐT

16/11/2001

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

33

07/2002/TTLT/BTM- UBDTMN-BTC-BKHĐT

12/8/2002

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

34

246/2004/TTLT- UBDT-BNV

06/5/2004

Thông tư liên tịch của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương

35

676/2006/TTLT/UBDT-BKHĐT-BTC-BXD-BNNPTNT

08/8/2006

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển Kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu517/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 517/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu517/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýGiàng Seo Phử
       Ngày ban hành17/12/2010
       Ngày hiệu lực17/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 17/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực