Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT

Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 345/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ


UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 235/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Vị trí, chức năng của Vụ Tổ chức Cán bộ:

Vụ Tổ chức Cán bộ là tổ chức của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ; tổ chức thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban.

Ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức Cán bộ:

1. Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về tổ chức và cán bộ trong hệ thống làm công tác dân tộc; xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức và cán bộ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó;

2. Chủ trì xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ công chức thuộc Uỷ ban trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban;

3. Chủ trì việc xây dựng tiêu chuẩn của các chức danh; tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt;

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức làm công tác dân tộc, cán bộ là người dân tộc thiểu số trình lãnh đạo Uỷ ban quyết định hoặc để lãnh đạo Uỷ ban trình cấp có thẩm quyền quyết định;

5. Tham gia với các Bộ, ngành, địa phương kiện toàn hệ thống tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật;

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - Ðào tạo, các bộ ngành khác có liên quan trong việc thực hiện hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

7. Nghiên cứu đề xuất việc tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban.

Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban trong việc nhận xét đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban;

8. Thực hiện chính sách lao động, tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban theo quy định của Nhà nước;

9. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ và công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan Uỷ ban;

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ. Quản lý tài sản được Uỷ ban giao cho đơn vị mình. Ðề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức thuộc biên chế của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ.

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Phó vụ trưởng là người giúp việc cho Vụ trưởng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Vụ trưởng phân công.

2. Vụ Tổ chức Cán bộ được tổ chức hoạt động trực tuyến giữa lãnh đạo Vụ trực tiếp với các chuyên viên theo quy chế làm việc của Vụ.

Ðiều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Ðiều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 102/1998/QÐ-UBDTMN ngày 30/9/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/2003/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu235/2003/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2003
Ngày hiệu lực16/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/2003/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu235/2003/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýKsor Phước
      Ngày ban hành16/10/2003
      Ngày hiệu lực16/10/2003
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2008
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 235/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ