Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT

Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền đã được thay thế bởi Quyết định 344/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền


UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 258/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Vị trí và chức năng của Vụ Tuyên truyền:

Vụ Tuyên truyền là tổ chức của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thực hiện quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Uỷ ban quản lý thông tin, phát hiện, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tuyên truyền:

1. Tham mưu, đề xuất giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quản lý các hoạt động tuyên truyền trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - văn hoá, an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi.

2. Xây dựng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm về công tác tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

3. Trực tiếp soạn thảo hoặc tham gia với các đơn vị thuộc Uỷ ban và các cơ quan khác có liên quan soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác tuyên truyền chính sách dân tộc khi được giao; quản lý nhà nước các hoạt động báo chí thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban;

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động, Quyết định của Chính phủ và Uỷ ban đến cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; biên tập và phát hành các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền;

5. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị thuộc Uỷ ban xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch về chính sách phát triển báo chí, phát thanh truyền thanh, truyền hình ngắn hạn và dài hạn ở vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trình các cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo và quản lý các chương trình, dự án, mô hình tuyên truyền về văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi do Chính phủ giao;

6. Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, các địa phương và các đơn vị thuộc Uỷ ban tăng cường đổi mới các nội dung tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi cho đồng bào các dân tộc thiểu số; phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ nêu gương người tốt, việc tốt của cá nhân, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí;

7. Phối hợp với Bộ Văn hoá Thông tin, các ban ngành hữu quan và các địa phương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với phong tục, tập quán, văn hoá của từng dân tộc, từng vùng miền; đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt và giao lưu văn hoá, thể thao truyền thống của cộng đồng các dân tộc giữa các khu vực và các vùng trong cả nước;

8. Tham gia về nội dung và định hướng tuyên truyền ở vùng dân tộc và miền núi đối với các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền chính sách dân tộc của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản tuyên truyền của các cơ quan ban, ngành của Trung ương, địa phương và Uỷ ban Dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong phạm vi cả nước;

9. Nghiên cứu, tổng hợp các nhu cầu thông tin; tổng kết thực tiễn về thực hiện tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng dân tộc và miền núi; báo cáo kết quả thực hiện về công tác tuyên truyền hàng tháng, quý, năm; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc giao;

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trong vụ. Quản lý tài sản được Uỷ ban giao cho đơn vị mình. Ðề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của đơn vị mình, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền.

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Phó vụ trưởng là người giúp việc cho Vụ trưởng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Vụ trưởng phân công.

2. Vụ Tuyên truyền được tổ chức hoạt động trực tuyến giữa lãnh đạo Vụ trực tiếp với các chuyên viên theo quy chế làm việc của Vụ.

Ðiều 4. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Ðiều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/2003/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/2003/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2003
Ngày hiệu lực17/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/2003/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu258/2003/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýKsor Phước
       Ngày ban hành17/11/2003
       Ngày hiệu lực17/11/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Tuyên truyền