Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN

Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng


UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 894/2001/TT-UBDTMN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2001 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU THẬP VÀ TỔNG HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG, DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135), số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào Chương trình 135, số 35/TTg ngày 13/01/1997 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, số 197/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 về quản lý Chương trình xây dựng Chương trình Trung tâm cụm xã miền núi vùng cao và các quyết định khác; Thông tư liên tịch số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tài chính, Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 (sau đây viết tắt là Thông tư 666). Sau khi có ý kiến tham gia của các địa phương, đại biểu các Bộ, Ngành, liên quan, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi - Cơ quan Thường trực Chương trình 135 TW hướng dẫn thực hiện: thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thông tư này áp dụng để thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ về dự án xây dựng công trình hạ tầng và dự án xây dựng Trung tâm cụm xã  thuộc Chương trình 135, sau đây gọi là các công trình hạ tầng Chương trình 135.

2. Thực hiện nhiệm vụ thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 nhằm: giúp cho các cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình từ trung ương đến địa phương thường xuyên nắm được các nguồn lực đầu tư cho Chương trình; kết quả thực hiện về tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải ngân cho các công trình; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình; những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình để quản lý chỉ đạo Chương trình 135 đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có hiệu quả và không thất thoát.

3. Các cơ quan quản lý, chỉ đạo Chương trình 135: các Ban Quản lý dự án, cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh, cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương có nhiệm vụ nắm tình hình, thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp các số liệu báo cáo thống kê định kỳ (hàng quý, sáu tháng, chín tháng, cả năm) về xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu, thời gian và các chỉ tiêu báo cáo.

4. Hình thành hệ thống tổ chức cán bộ thống kê trong các cơ quan quản lý chỉ đạo Chương trình 135 từ trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin và tổng hợp báo cáo thống kê theo hướng dẫn tại Thông tư này. Các cơ quan quản lý, chỉ đạo Chương trình 135 cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo thống kê cho cán bộ thống kê cấp dưới, đảm bảo các báo cáo thống kê thực hiện đúng quy định của Thông tư này.

5. Cơ quan Thường trực Chương trình 135 Trung ương ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thống nhất (kèm theo Thông tư này), dùng cho các cấp quản lý chỉ đạo Chương trình 135 trên địa bàn cả nước.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo: thực hiện theo quy định tại Thông tư 666 như sau:

a. Ban Quản lý dự án giúp Chủ đầu tư tổng hợp và báo cáo:

- Cơ quan Thường trực Chương trình 135 của tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân huyện để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b. Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh tổng hợp và báo cáo:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (Cơ quan Thường trực Chương trình 135 Trung ương).

- UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (khi cần thiết).

c. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 trung ương.

2. Hệ thống biểu báo cáo thống kê xây dựng các công trình hạ tầng

a. Ban Quản lý dự án giúp chủ đầu tư thực hiện báo cáo các biểu sau:

- Biểu số 01: Phiếu đăng ký công trình, do Ban quản lý dự án lập báo cáo Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh.

Biểu 01 chỉ báo cáo một lần khi các công trình được ghi kế hoạch xây dựng hàng năm (khi hoàn thành công trình, nếu có điều chỉnh quy mô, kỹ thuật, kinh phí thì báo cáo lại theo biểu này).

- Biểu số 01A: Ban quản lý dự án Huyện tổng hợp các biểu 01 vào biểu 01A để báo cáo Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh.

Biểu 01A chỉ báo cáo mỗi năm một lần (khi hoàn thành công trình, nếu có điều chỉnh quy mô, kỹ thuật, kinh phí thì báo cáo lại theo biểu này).

- Biểu số 02: Ban quản lý dự án Huyện tổng hợp báo cáo Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh kết quả thực hiện vốn đầu tư và tiến độ quý, sáu tháng, chín tháng, cả năm của huyện.

b. Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh thực hiện báo cáo sau đây:

- Trên cơ sở các báo cáo của các Ban quản lý dự án, Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh tổng hợp và báo cáo Cơ quan Thường trực Chương trình 135 TW:

+ Tổng hợp biểu 01A thành biểu 01B và lời văn thuyết minh báo cáo. Thời gian gửi báo cáo ngày 25 tháng 3 hàng năm.

+ Tổng hợp biểu 02 thành biểu 02A của tỉnh: báo cáo kết quả thực hiện quý, sáu tháng, chín tháng, cả năm của tỉnh. Thời gian gửi báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý.

Báo cáo hàng quý, cả năm phải có lời văn thuyết minh đầy đủ theo đề cương thuyết minh kèm theo thông tư này.

- Căn cứ yêu cầu, mẫu biểu báo cáo đã quy định trên đây, Cơ quan Thường trực Chương trình 135 tỉnh quy định cụ thể về nội dung, thời gian và kỳ báo cáo cho các Ban quản lý dự án.

c. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình 135 tỉnh, Cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng quý, năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý, chỉ đạo Chương trình 135 của tỉnh, huyện, xã triển khai việc thu thập, báo cáo thống kê đúng kỳ hạn, trung thực, chính xác, để có cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  Chương trình 135.

Thông tư này thay thế cho thông tư số 566/2000/TT-UBDTMN ngày 17/7/2000 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện có gì chưa phù hợp, đề nghị phản ánh về cơ quan Thường trực Chương trình 135 trung ương (Uỷ ban Dân tộc và Miền núi) để nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh tiếp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Công Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 894/2001/TT-UBDTMN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu894/2001/TT-UBDTMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2001
Ngày hiệu lực13/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 894/2001/TT-UBDTMN

Lược đồ Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu894/2001/TT-UBDTMN
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc và Miền núi
       Người kýHoàng Công Dung
       Ngày ban hành13/11/2001
       Ngày hiệu lực13/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng