Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT

Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường đào tạo nghiệp vụ Công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc đã được thay thế bởi Quyết định 413/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 310/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Vị trí và chức năng.

Trường Ðào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc được thành lập trên cơ sở Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Dân tộc; có chức năng đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

Trường Ðào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Dân tộc, có tư cách pháp nhân, là đơn vị tài chính cấp II có tài khoản, con dấu riêng; trụ sở đặt tại Hà Nội.

Ðiều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc phù hợp với đối tượng và phương thức đào tạo.

3. Ðào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân tộc thuộc hệ thống các cơ quan công tác dân tộc từ Trương ương tới địa phương; các Bộ, ngành hữu quan; đào tạo nguồn bổ sung cán bộ làm công tác dân tộc.

4. Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc; góp phần hoạch định chính sách và quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục - Ðào tạo; cơ quan chức năng của các tỉnh trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc.

7. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc theo quy định của Pháp luật.

8. Ðược cấp các văn bằng, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác dân tộc theo quy định của Pháp luật..

9. Xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý, đội ngũ giảng viên, cộng tác viên có đủ trình độ, năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của trường.

10. Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo của trường.

11. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của trường theo quy định của Nhà nước.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của Pháp luật.

Ðiều 3: Cơ cấu tổ chức của Trường.

a) Lãnh đạo Trường có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

1. Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Trường.

2. Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công.

b) Các phòng chức năng.

1. Phòng Ðào tạo - Quản lý khoa học - Ðối ngoại.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính- Quản trị.

3. Phòng Kế toán - Tài vụ.

4. Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện.

c) Các khoa.

1. Khoa lý luận cơ bản.

2. Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

3. Khoa Kiến thức bổ trợ.

Các Trưởng khoa, Phó trưởng khoa; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Lãnh đạo Uỷ ban quyết định trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng.

Theo yêu cầu đào tạo, Hiệu trưởng sẽ quyết định thành lập các bộ môn.

Ðiều 4: Hiệu trưởng Trường Ðào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Trường và tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Ðiều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 146/1999/QÐ-UBDTMN ngày 09/09/1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Dân tộc.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Hiệu trưởng Trường Ðào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
KSor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/2003/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu310/2003/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 310/2003/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu310/2003/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýKsor Phước
      Ngày ban hành31/12/2003
      Ngày hiệu lực31/12/2003
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 310/2003/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trường đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc