Quyết định 157/QĐ-UBND

Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Cà Mau 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIP NĂM 2017 TRÊN ĐA BÀN TNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 17 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đây 05/01);
- Lưu VT, Tu104.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIP NĂM 2017 TRÊN ĐA BÀN TNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch
y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

a) Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

b) Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, nhằm từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp luật, bồi dưỡng đáp ứng cơ bản về kiến thức pháp luật trong kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; phấn đấu đưa PCI của tỉnh vào nhóm được xếp hạng cao hơn và tiếp tục duy trì, nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần đã đạt năm 2016.

c) Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (gọi chung là cấp huyện) trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng các nội dung, đối tượng, hình thức hỗ trợ pháp lý theo quy định tại Nghi định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu, thực trạng và năng lực của chính mỗi nhóm doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sức cnh tranh trên thị trường.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện thể chế, kiện toàn t chức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương

a) Hoàn thiện thể chế

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương công tác hỗ trợ pháp lý được triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Kiện toàn t chức

- Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2017.

c) T chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Kịp thời tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng và cử cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Kịp thời rà soát, cập nhật văn bản QPPL của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên Báo, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất hết Quý II năm 2017.

3. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

a) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật

- Kịp thời biên soạn, phát hành, phổ biến tài liệu giới thiệu các quy định của pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật); tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về kinh doanh cho đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp theo các chuyên đề phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp như: Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế, hợp đồng, đất đai, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, lao động, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công đoàn và một số lĩnh vực khác...

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp

Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bsung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp tỉnh

a) Sở Tư pháp:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, định kỳ 06 tháng trước ngày 20/6/2017, năm trước ngày 31/12/2017.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra theo quy định.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

c) Sở Tài chính:

Bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d) Các sở, ban, ngành tỉnh:

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ 06 tháng trước ngày 10/6/2017, năm trước ngày 20/12/2017.

đ) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh:

Bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chủ động tìm hiểu pháp luật; tích cực phối hợp với sở, ban, ngành trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn các chương trình, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đnh kỳ 06 tháng trước ngày 10/6/2017, năm trước ngày 20/12/2017.

3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách, lập dự toán kinh phí và vận động các khoản tài trợ hợp pháp khác (nếu có), sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Cà Mau 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Cà Mau 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Cà Mau 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Cà Mau 2017

           • 25/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực