Quyết định 1573/QĐ-BTP

Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 kèm theo Quyết định 2497/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi thực hiện hỗ trợ pháp lý người nghèo dân tộc thiểu số 2011 2020


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2010/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 01/10/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các hoạt động 3, 4 và 7 tại tiểu mục 2.2 mục 2 Phần III như sau:

“Hoạt động 3: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

a) Đơn vị thực hiện: Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

Hoạt động 4: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên.

a) Đơn vị thực hiện: Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

Hoạt động 7: Hỗ trợ kinh phí đào tạo trung cấp luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch cán bộ Tư pháp - Hộ tịch.

- Tiêu chí lựa chọn cán bộ:

+ Người được cử đi học phải cam kết trở về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp không về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho cơ quan nhà nước cử đi học theo quy định hiện hành.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị thực hiện: Các trường Trung cấp Luật.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

d) Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương.

e) Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.”

2. Bổ sung mục 4 tại Phần IV như sau:

“4. Các đơn vị tiếp nhận kinh phí

4.1. Đối với các hoạt động 1, 2, 4, 5, 6 và 7 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh có huyện nghèo.

4.2. Đối với hoạt động 3 và hoạt động 12 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Sở Tư pháp các tỉnh có huyện nghèo.

4.3. Đối với hoạt động 8 và hoạt động 10 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật.

4.4. Đối với hoạt động 9 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Cục Trợ giúp pháp lý.

4.5. Đối với hoạt động 11 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4.6. Đối với hoạt động 13 tại Điều 5 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, đơn vị tiếp nhận kinh phí là các trường Trung cấp Luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng các trường Trung cấp Luật; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các địa phương có huyện nghèo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc (để phối hợp);
- HĐND, UBND các tỉnh, có huyện nghèo;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Công tác phía Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục TGPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1573/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1573/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1573/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi thực hiện hỗ trợ pháp lý người nghèo dân tộc thiểu số 2011 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi thực hiện hỗ trợ pháp lý người nghèo dân tộc thiểu số 2011 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1573/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHà Hùng Cường
       Ngày ban hành04/07/2014
       Ngày hiệu lực04/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi thực hiện hỗ trợ pháp lý người nghèo dân tộc thiểu số 2011 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi thực hiện hỗ trợ pháp lý người nghèo dân tộc thiểu số 2011 2020

          • 04/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực