Quyết định 1574/QĐ-UBND

Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1574/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1936/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh xóa bỏ khỏi Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và hủy niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòn
g Chính phủ:
- CT, các PCT UBND t
nh:
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thôn
g tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, TTHCC, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

01

Hỗ trợ huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động.

- Nghị định s140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN

01

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hp đồng lao động

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1574/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1574/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực24/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1574/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1574/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1574/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1574/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành24/09/2019
        Ngày hiệu lực24/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1574/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1574/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động Đắk Nông

            • 24/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực