Quyết định 1578/QĐ-CTUBND

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2012 về quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1232/QĐ-CTUBND 2013 mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1236/SNV-TCBC ngày 22 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với hội cấp tỉnh

- Không quá 2,65 lần so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

- Nguồn kinh phí chi trả sử dụng từ kinh phí định mức được giao hàng năm của Hội.

- Đối với các Hội có khoản thu hợp pháp khác ngoài kinh phí định mức do ngân sách giao thì được dùng chi trả thêm mức thù lao nhưng không quá 05 lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

2. Đối với hội cấp huyện

- Không quá 2,15 lần so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

- Nguồn kinh phí chi trả sử dụng từ kinh phí định mức được giao hàng năm của Hội.

- Đối với các Hội có khoản thu hợp pháp khác ngoài kinh phí định mức do ngân sách giao thì được dùng chi trả thêm mức thù lao nhưng không quá 3,2 lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

Điều 2. Căn cứ mức thù lao tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, các hội tự quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh đứng đầu hội và các chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại để bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1578/QĐ-CTUBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1578/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/05/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1578/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1578/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Xuân Thân
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/05/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1578/QĐ-CTUBND năm 2012 thù lao đối với người đã nghỉ hưu Khánh Hòa