Quyết định 158/QĐ-UBND

Quyết định 158/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH LONG, NĂM 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 20/01/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, năm 2014 (kèm theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2014 số 14/KH-SNV ngày 20/01/2014 của Sở Nội vụ).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo, Trường Chính trị Phạm Hùng, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-SNV

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH LONG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND, ngày 19/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH LONG NĂM 2014:

- Đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức từng bước được hoàn thiện, có điều kiện nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực xây dựng nhà nước ta ngày càng tiên tiến, hiện đại.

- Do nhu cầu thực tế của địa phương và quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP quy định công chức phải bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu một tuần/năm.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2014.

III. NỘI DUNG:

Sau khi tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014 như sau:

TT

TÊN LỚP - NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

SỐ LỚP

TỔNG SỐ HỌC VIÊN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

DỰ TOÁN KINH PHÍ

GHI CHÚ

A

CÁC LỚP DO CÁC NGÀNH MỞ, LẬP DỰ TOÁN VÀ THANH QUYẾT TOÁN VỚI SỞ TÀI CHÍNH: 53 lớp, số lượng 3898 học viên

I

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3

273

 

 

 

1

Hành chính (chuyển tiếp)

Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

1

103

4 năm

Học viện Hành chính

Trường Chính trị Phạm Hùng dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

2

Dân tộc - Tôn giáo (chuyển tiếp)

Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo

1

64

4 năm

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Cao đẳng Cộng đồng dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

3

Công tác xã hội theo Đề án 32, 1215 và của tỉnh (chuyển tiếp)

Cán bộ, công chức phụ trách công tác xã hội các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;

1

106

4 năm

Trường Đại học Đồng Tháp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội dự toán và quyết toán với Sở Tài chính (52 người thực hiện theo Đề án 32, 1215)

II

BỒI DƯỠNG

50

3625

 

 

 

*

Theo tiêu chuẩn ngạch công chức

7

545

 

 

 

1

Bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp

Cán bộ, công chức đủ điều kiện theo thông báo chiêu sinh

 

32

3 tháng

Học viện Hành chính; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đơn vị cử đi học thanh toán

2

Bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính

Cán bộ, công chức đủ điều kiện theo thông báo chiêu sinh

1

100

3 tháng

Học viện Hành chính; Trường Chính trị Phạm Hùng

Trường Chính trị Phạm Hùng dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

3

Bồi dưỡng chương trình chuyên viên

Cán bộ, công chức đủ điều kiện theo thông báo chiêu sinh và ưu tiên cán bộ, công chức cấp xã thuộc nông thôn mới

6

413

2,5 tháng

Trường Chính trị Phạm Hùng; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Chính trị Phạm Hùng dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

*

Theo chuyên môn nghiệp vụ

43

3080

 

 

 

4

Nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Pháp chế ngành và Tư pháp cấp huyện

1

60

2 ngày

Sở Tư pháp

15.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

5

Triển khai văn bản pháp luật mới

Pháp chế ngành, Báo cáo viên, Tư pháp cấp huyện

4

400

2 ngày

Sở Tư pháp

40.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

6

Nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật

Báo cáo viên tỉnh, huyện

2

200

1 ngày

Sở Tư pháp

9.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

7

Hoà giải cơ sở

Hoà giải viên

9

900

1 ngày

Sở Tư pháp

65.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

8

Tủ sách pháp luật

Tư pháp cấp huyện, cấp xã

4

400

1 ngày

Sở Tư pháp

15.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

9

Các đề án (thanh niên, tham nhũng)

Báo cáo viên

6

600

1 ngày

Sở Tư pháp

25.000.000

Sở Tư pháp dự toán và quyết toán với Sở Tài chính

10

Tiếng Dân tộc: Hoa văn

Cán bộ, công chức

1

30

4 tháng

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory - ĐH Trà Vinh

75.000.000

Ban Dân tộc dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

11

Lớp tập huấn kỹ năng sử dụng hệ điều hành nguồn mở trên máy trạm

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

6

180

4 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông

183.700.000

Sở Thông tin và
Truyền thông dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

12

Lớp tập huấn kỹ năng an toàn an ninh thông tin cho cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

5

150

4 ngày

Các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

201.800.000

Sở Thông tin và
Truyền thông dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

13

Lớp tập huấn kỹ năng quản lý an toàn an ninh thông tin cho quản trị mạng

Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong tỉnh

1

40

4 ngày

Các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

66.070.000

Sở Thông tin và Truyền thông dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

14

Lớp quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông và báo chí xuất bản cho cấp huyện, xã

Cán bộ quản lý về thông tin và truyền thông ở các ban ngành huyện và cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện

4

120

4 ngày

Các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

175.800.000

Sở Thông tin và Truyền thông dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

B

CÁC LỚP DO SỞ NỘI VỤ MỞ, LẬP DỰ TOÁN VÀ THANH QUYẾT TOÁN VỚI SỞ TÀI CHÍNH: 13 lớp, số lượng 1135 học viên

1

Quản lý nhà nước về công tác hội

Cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực công tác hội

1

100

3 ngày

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

2

Bồi dưỡng phương pháp lập kế hoạch

Cán bộ, công chức, viên chức

1

100

3 ngày

Công ty Giáo dục Đào tạo nâng cao thành phố Hồ Chí Minh

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa

Cán bộ, công chức, viên chức ở bộ phận một cửa

1

100

3 ngày

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

4

Tập huấn sửa đổi bổ sung pháp lệnh tôn giáo và nâng cao năng lực quản lý xã hội về tôn giáo

Cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực tôn giáo

1

80

3 ngày

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

5

Bồi dưỡng kiến thức tổ chức công việc và xây dựng chương trình làm việc của cá nhân - đơn vị, tổ chức

Cán bộ lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng và tương đương

1

80

3 ngày

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Tri thức Trẻ

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

6

Bồi dưỡng phương pháp uỷ quyền, ra quyết định và quản lý xung đột

Cán bộ lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng và tương đương

1

80

3 ngày

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

7

Bồi dưỡng công tác tuyển dụng và xây dựng chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Cán bộ lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng và tương đương

1

80

3 ngày

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

8

Bồi dưỡng phương pháp lắng nghe hiệu quả và quản lý sự thay đổi

Cán bộ lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng và tương đương

1

80

3 ngày

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí tuệ Việt

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

9

Bồi dưỡng công tác quản trị nhân lực, tổ chức và điều hành cuộc họp

Cán bộ lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng và tương đương

1

80

3 ngày

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý MDTI-DAVILAW

76.660.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

10

Đạo đức công chức

Cán bộ, công chức, viên chức

1

100

3 ngày

Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

11

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin, tuyên truyền và truyền thông

Cán bộ, công chức, viên chức

1

100

3 ngày

Trường Cao đẳng Đài Phát thanh Truyền hình 2

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

12

Tập huấn Luật Thi đua Khen thưởng

Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực thi đua khen thưởng

1

100

3 ngày

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ

83.140.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

13

Tập huấn các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Công chức ngành tỉnh, huyện có liên quan

1

55

2 ngày

Học viện Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

35.200.000

Sở Nội vụ sẽ dự toán và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính

 

TỔNG CỘNG (A + B)

66

5033

 

 

1.865.370.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Một tỉ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hiếu Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu158/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Vĩnh Long

           • 19/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực