Quyết định 158/QĐ-VSD

Quyết định 158/QĐ-VSD năm 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo Quyết định 02/QĐ-VSD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 158/QĐ-VSD 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo 02/QĐ-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THÀNH VIÊN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Thông tư số 87/2007/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán">43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 7200 /UBCK-PTTT ngày 01/11/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Thành viên ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Bổ sung Khoản 3,4 Điều 20 như sau:

“3. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các Sở Giao dịch chứng khoán thông báo ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên, VSD sẽ ra thông báo ngừng cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và thông báo bằng văn bản cho thành viên có liên quan đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của VSD”.

“4. Trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch bị các SGDCK ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên, VSD sẽ ban hành Quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên lưu ký đó”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của thành viên lưu ký và có thể kéo dài (nếu có) được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của VSD nhưng tối đa là 30 ngày kể từ ngày VSD ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký.”

3. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 24 như sau:

“đ. Bị Sở Giao dịch chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch trong trường hợp thành viên lưu ký là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán”

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 24 như sau:

“2. Thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký và có thể kéo dài (nếu có) được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD nhưng tối đa là 30 ngày kể từ ngày VSD ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký. Hết thời gian này, tùy theo mức độ, khả năng khắc phục sai phạm của Thành viên, VSD có thể gia hạn thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên tối đa thêm 30 ngày sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, LK.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/QĐ-VSD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 158/QĐ-VSD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/2013
Ngày hiệu lực 01/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/QĐ-VSD

Lược đồ Quyết định 158/QĐ-VSD 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo 02/QĐ-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 158/QĐ-VSD 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo 02/QĐ-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 158/QĐ-VSD
Cơ quan ban hành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Người ký Dương Văn Thanh
Ngày ban hành 01/11/2013
Ngày hiệu lực 01/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 158/QĐ-VSD 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo 02/QĐ-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/QĐ-VSD 2013 sửa đổi Quy chế Thành viên theo 02/QĐ-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

  • 01/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực