Quyết định 1582/QĐ-UBND

Quyết định 1582/QĐ-UBND về chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1582/QĐ-UBND chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016.

(Có chương trình chi tiết kèm theo)

Điu 2. Căn cứ chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối với ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Văn phòng UBND: LĐ, CV, TH-CB;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tnh Lai Châu)

TT

Danh mục

Đơn vị thẩm định

Đơn vị đề xuất/ xây dựng

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Ghi chú

 

QUÝ I

 

 

 

 

 

1

UBND tnh họp giải quyết các công việc thường xuyên theo quy chế làm việc

 

 

 

Tháng 01

 

2

UBND tnh họp giải quyết các công việc thường xuyên theo quy chế làm việc

 

 

 

Tháng 02

 

3

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tnh Lai Châu

Sở Kế hoạch và Đầu

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3

Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

4

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về gim nghèo nhanh và bn vững giai đoạn 2011-2015

Sở Lao động TB&XH

Sở Lao động TB&XH

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3

Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh

5

Đề án gim nghèo bền vững tnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động TB&XH

Sở Lao động TB&XH

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3

Nghị quyết trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

6

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của BCH Đảng bộ tnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất ợng giáo dục trong giai đoạn mới

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3

Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3

 

 

QUÝ II

 

 

 

 

 

8

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Trình HĐND tỉnh

9

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16/7/2007 của BCH Đng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2007-2015; Dự tho Kết luận ca BCH Đảng bộ tnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh

10

Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

11

Chương trình phát triển nhà tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Chuyển từ 2015

12

Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

 

13

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

14

Điu chnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 4

Chuyển từ 2015

15

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4

Trình BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

16

Đ án về công tác Dân s - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Sở Y tế

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

17

Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh;

18

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

19

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ

Tháng 5

Báo cáo BCH Đng b tnh; Nghị quyết chuyên đ trình HĐND tỉnh

20

Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tng sngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Trình HĐND tnh

21

Điu chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Chuyn từ 2015

22

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết s 07-NQ/TU ngày 12/10/2011 của BCH Đng bộ tỉnh về xây dng nông thôn mới đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Báo cáo BCH Đng bộ tỉnh

23

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 29/3/2008 của BCH Đảng bộ tnh về phát triển công nghiệp - tiu th công nghip tnh Lai Châu đến năm 2015

Sở Công thương

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Báo cáo BCH Đng bộ tỉnh

24

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/8/2006 của BCH Đng bộ tnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên

Tháng 5

Báo cáo BCH Đng bộ tnh

25

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đng bộ tnh về lãnh đạo công tác di dân TĐC thủy điện Lai Châu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban, ngành; UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ

Tháng 5

Báo cáo BCH Đng bộ tnh

26

Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 5

Nghị quyết trình BCH Đng bộ tnh

27

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng học sinh bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tnh

Sở Tài chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

28

Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Sở Tài chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

29

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và các năm tiếp theo

S Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

30

Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2017 và n định cho các năm tiếp theo trên địa bàn tnh Lai Châu

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Báo cáo BTV, BCH; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

31

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2016

Sở Tài chính

S Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Trình HĐND tnh

32

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6

Trình HĐND tnh

33

Báo cáo kim đim công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tnh 6 tháng đầu năm 2016

VP UBND tnh

VP UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 6

Trình HĐND tnh

34

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 6

Trình HĐND tnh

35

Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thanh tra tnh

Thanh tra tnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 6

Trình HĐND tnh

36

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thanh tra tnh

Thanh tra tnh

Các sở, ban, ngành

Tháng 6

Trình HĐND tnh

 

QUÝ III

 

 

 

 

 

37

Định hướng xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2017 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính); Kế hoạch tài chính 5 năm

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 7

Báo cáo BTV Tỉnh ủy

38

Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2017 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)

SKế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 7

Báo cáo BTV Tnh ủy

39

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 2035;

Sở Công thương

Sở Công thương

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 7

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh

40

Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020

S Kế hoạch và Đầu tư

S Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 7

Nghị quyết chuyên đ trình HĐND tỉnh

41

Đề án n định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

SNông nghiệp và PTNT

SNông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện biên giới

Tháng 7

Nghị quyết trình BTV Tỉnh ủy

42

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 16/3/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2007-2015; Dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 8

Báo cáo BCH Đng bộ tnh

43

Điều chnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực HĐTĐ)

UBND Thành phố

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ

Tháng 8

Báo cáo BTV Tỉnh ủy

44

Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 -2020

Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 8

 

45

Báo cáo Tng kết Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/7/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới đến năm 2010 và các năm tiếp theo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 8

Báo cáo BCH Đng bộ tnh

46

Báo cáo Tng kết Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 07/5/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa sở trong giai đoạn tới

Sở Văn hóa TT&DL

Sở Văn hóa TT&DL

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 8

Báo cáo BCH Đng bộ tnh

47

Đề án phát trin kinh tế - xã hội, đm bo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện biên giới

Tháng 8

Nghị quyết trình BTV Tnh ủy; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

48

Điều chnh, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu

S Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 9

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

49

Đề án chia tách, thành lập bản thuộc một số xã trên địa bàn tnh Lai Châu

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

Tháng 9

Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

50

Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020

Sở Văn hóa TT&DL

Sở Văn hóa TT&DL

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 9

Trình BCH Đng bộ tỉnh; Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tnh

51

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 9

Trình HĐND tnh

 

QUÝ IV

 

 

 

 

 

52

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tnh Lai Châu năm 2017

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành

Tháng 10

Trình HĐND tnh

53

Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2015

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10

Trình HĐND tnh

54

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Sở Nội vụ

SNội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10

Trình HĐND tnh

55

Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tnh

Thanh tra tnh

TT BCĐ PCTN

Tháng 10

Trình HĐND tnh

56

Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các cơ quan nội chính

Tháng 10

Trình HĐND tnh

57

Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10

Trình HĐND tnh

58

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 24/NQ/TU ngày 5/11/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cây cao su trên địa bàn tnh đến năm 2015

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10

Báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh

59

Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Nghị quyết chuyên đ trình  HĐND tnh

60

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Trình HĐND tnh

61

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016; Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Trình HĐND tnh

62

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách đa phương năm 2016; Dự toán thu NSNN và phân bdự toán thu, chi NSĐP năm 2017

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Trình HĐND tnh

63

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành đng thc hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Trình HĐND tnh

64

Báo cáo kiểm điểm công tác ch đo điều hành của UBND tnh năm 2016; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017

VP UBND tỉnh

VP UBND tnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 11

Trình HĐND tnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1582/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1582/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1582/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1582/QĐ-UBND chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1582/QĐ-UBND chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1582/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1582/QĐ-UBND chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1582/QĐ-UBND chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2016

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực