Quyết định 1584/QĐ-UBND

Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1584/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phvề kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 02 (hai) thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 02 (hai) thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần Quyết định số 1752/QĐ-UBND và Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - VPCP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T-217).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUN HÓA THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành theo Quyết định số: 1584/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

STT

Tên TTHC

Tên quyết định công bố thủ tục hành chính
(S, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành; trích yếu QĐ)

1

Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

2

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1584/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1584/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1584/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1584/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1584/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1584/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýLê Minh Chiến
     Ngày ban hành05/09/2017
     Ngày hiệu lực05/09/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1584/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1584/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu