Quyết định 1587/QĐ-UBND

Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1587/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1587/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề  án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định ngày bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới ban hành thi áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1Quyết định này, Sở Khoa học và Công nghệ  có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không qúa 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (33 THỦ TỤC)

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (17 thủ tục)

1.

Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học

2.

Xác định danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố hàng năm

3.

Xét duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố

4.

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố

5.

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

6.

Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

7.

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

8.

Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

9.

Đăng ký thay đổi vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

10.

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

11.

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

12.

Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hệ thống quản lý môi trường ; nâng cao chất lượng sản phẩm (đối với tổ chức xây dựng từ đầu)

13.

Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hệ thống quản lý môi trường ; nâng cao chất lượng sản phẩm (đối với tổ chức đã có chứng nhận);

14.

Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (đối với kiểu dáng công nghiệp 2 chiều);

15.

Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (đối với kiểu dáng công nghiệp 3 chiều);

16.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

17.

Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp

II. LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN (06 thủ tục)

1.

Cấp phép tiến hành công việc bức xạ

2.

Cấp giấy chứng nhận khai báo có cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ

3.

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

4.

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

5.

Sửa đổi bổ xung giấy phép

6.

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

III. LĨNH VỰC THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 thủ tục)

1.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về Khoa học và Công nghệ

2.

Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo về Khoa học và Công nghệ

IV. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (08 thủ tục)

1.

Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập

2.

Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

3.

Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá

4.

Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

5.

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

6.

Kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá chất lượng hàng hoá

7.

Giải quyết khiếu nại của khách hàng về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn

8.

Nhận mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm hàng hoá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2009
Ngày hiệu lực18/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1587/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1587/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1587/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành18/08/2009
        Ngày hiệu lực18/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1587/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1587/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính

            • 18/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực