Quyết định 1589/QĐ-UBND

Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 2243/QĐ-BTP

Nội dung toàn văn Quyết định 1589/QĐ-UBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 22/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phụ lục I, Phụ lục II). Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý đã công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh (Phụ lục III).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; - Chi nhánh của Trung tâm.

Được công bố theo Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh;

- Chi nhánh của Trung tâm

Được công bố theo Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3

Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4

Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5

Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

7

Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

8

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh

Được công bố theo Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

9

Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh;

Sở Tư pháp tỉnh.

Được công bố theo Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1589/QĐ-UBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1589/QĐ-UBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1589/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýTrần Châu
     Ngày ban hành11/05/2016
     Ngày hiệu lực11/05/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1589/QĐ-UBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1589/QĐ-UBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016