Quyết định 590/QĐ-UBND

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 590/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 590/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I – Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

1

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3

Thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

4

Thủ tục: Đăng ký chấm dứt viẹc giám hộ có yếu tố nước ngoài

5

Thủ tục: Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài

6

Thủ tục: Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

7

Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

8

Thủ tục: Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

9

Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

10

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

11

Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài.

12

Thủ tục: Điều chỉnh hộ tịch

13

Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài.

14

Thủ tục: Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài.

15

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

16

Thủ tục: Gia hạn Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn

17

Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

18

Thủ tục: Chấm dứt đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn đối với trường hợp không đề nghị gia hạn

19

Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, me, con có yếu tố nước ngoài

20

Thủ tục: Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

21

Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

22

Thủ tục: Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

23

Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

24

Thủ tục: Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

25

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

26

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

27

Thủ tục: Nhập quốc tịch Việt Nam

28

Thủ tục: Trở lại Quốc tịch Việt Nam

29

Thủ tục: Thôi Quốc tịch Việt Nam

30

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

31

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

32

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

II - Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

1

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2

Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

3

Thủ tục: Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

4

Thủ tục: Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

6

Thủ tục: Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

7

Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

8

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

9

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

10

Thủ tục : Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

11

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề  luật sư nước ngoài.

12

Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

13

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

14

Thủ tục: Thành lập Đoàn luật sư

15

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

16

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.

17

Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

18

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật.

19

Thủ tục: Thành lập Văn phòng Công chứng (Văn phòng Công chứng do 1 thành viên sáng lập)

20

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên sáng lập)

21

Thủ tục: Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng.

22

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Công chứng

23

Thủ tục : Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

24

Thủ tục : Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

25

Thủ tục : Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

26

Thủ tục : Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

27

Thủ tục : Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

28

Thủ tục : Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật)

29

Thủ tục : Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài)

30

Thủ tục : Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác

31

Thủ tục : Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

32

Thủ tục : Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

33

Thủ tục : Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

34

Thủ tục : Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

35

Thủ tục : Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

36

Thủ tục : Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

37

Thủ tục : Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài

38

Thủ tục : Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

39

Thủ tục : Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

40

Thủ tục : Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lập)

41

Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

II - Lĩnh vực: Công chứng

1

Thủ tục : Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2

Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

3

Thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

4

Thủ tục: Công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

5

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

6

Thủ tục: Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất

7

Thủ tục: Công chứng hợp đồng sửa đổi “Hợp đồng, giao dịch”

8

Thủ tục: Công chứng hợp đồng bổ sung “Hợp đồng, giao dịch”

9

Thủ tục: Công chứng Văn bản hủy bỏ “Hợp đồng, giao dịch”

10

Thủ tục: Công chứng di chúc

11

Thủ tục: Nhận lưu giữ di chúc

12

Thủ tục: Công chứng Văn bản thoả thuận phân chia di sản

13

Thủ tục: Công chứng Văn bản khai nhận di sản

14

Thủ tục: Công chứng Văn bản từ chối nhận di sản

15

Thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

16

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

17

Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

18

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

19

Thủ tục: Công chứng hợp đồng cho mượn nhà ở.

20

Thủ tục: Công chứng Văn bản bán đấu giá tài sản.

21

Thủ tục: Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

22

Thủ tục: Công chứng hợp đồng ủy quyền.

23

Thủ tục: Công chứng Giấy ủy quyền.

24

Thủ tục: Công chứng hợp đồng vay tài sản

25

Thủ tục: Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

26

Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

27

Thủ tục: Công chứng hợp đồng cho thuê căn hộ nhà chung cư

28

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

29

Thủ tục: Công chứng hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

30

Thủ tục: Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

31

Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

32

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

33

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

34

Thủ tục: Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

35

Thủ tục: Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

36

Thủ tục: Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

II - Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý

1

Thủ tục: Trợ giúp pháp lý bằng hình thức hướng dẫn thủ tục hành chính

2

Thủ tục: Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

3

Thủ tục: Trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

4

Thủ tục: Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

5

Thủ tục: Thủ tục: Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

6

Thủ tục: Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý

7

Thủ tục: Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

8

Thủ tục: Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

9

Thủ tục: Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

10

Thủ tục: Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

11

Thủ tục: Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

12

Thủ tục: Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

13

Thủ tục: Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

14

Thủ tục: Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

15

Thủ tục: Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

16

Thủ tục: Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

17

Thủ tục: Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

18

Thủ tục: Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

19

Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

20

Thủ tục: Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

21

Thủ tục : Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

22

Thủ tục: Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2009
Ngày hiệu lực18/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 590/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 590/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu590/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Văn Thiện
     Ngày ban hành18/08/2009
     Ngày hiệu lực18/08/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 590/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính