Quyết định 1728/QĐ-UBND

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 2077/QĐ-BTP

Nội dung toàn văn Quyết định 1728/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/QĐ-UBND

 Bình Định, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục kèm theo) trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 2077/QĐ-BTP ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 365/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng

1.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

2.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tư pháp

3.

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

4.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

5.

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

 

6.

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

7.

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

8.

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Sở Tư pháp

9.

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

Sở Tư pháp

10.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

11.

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

12.

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

13.

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

14.

Xóa đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

15.

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

16.

Thành lập Văn phòng công chứng

UBND cấp tỉnh

17.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

18.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

19.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Sở Tư pháp

20.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

Sở Tư pháp

21.

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

UBNG cấp tỉnh

22.

Hợp nhất Văn phòng công chứng

UBND cấp tỉnh

23.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Sở Tư pháp

24.

Sáp nhập Văn phòng công chứng

UBND cấp tỉnh

25.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Sở Tư pháp

26.

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

UBND cấp tỉnh

27.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Sở Tư pháp

28.

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

UBND cấp tỉnh

29.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Sở Tư pháp

30.

Thành lập Hội công chứng viên

UBND cấp tỉnh

31.

Miễn nhiệm công chứng viên đối với trường hợp theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác

Sở Tư pháp

32.

Công chứng bản dịch

Tổ chức hành nghề công chứng

33.

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

Tổ chức hành nghề công chứng

34.

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Tổ chức hành nghề công chứng

35.

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tổ chức hành nghề công chứng

36.

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Tổ chức hành nghề công chứng

37.

Công chứng di chúc

Tổ chức hành nghề công chứng

38.

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

39.

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

40.

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Tổ chức hành nghề công chứng

41.

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Tổ chức hành nghề công chứng

42.

Nhận lưu giữ di chúc

Tổ chức hành nghề công chứng

43.

Cấp bản sao văn bản công chứng

Tổ chức hành nghề công chứng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1728/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1728/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1728/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1728/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1728/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1728/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýTrần Châu
     Ngày ban hành20/05/2016
     Ngày hiệu lực20/05/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1728/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1728/QĐ-UBND thủ tục hành chính công chứng quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016

         • 20/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực