Quyết định 365/QĐ-CTUBND

Quyết định 365/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 365/QĐ-CTUBND 2012 thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 61 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 23 tháng 2 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính ban hành mới (phụ lục 1); 61 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế (phụ lục 2)03 thủ tục hành chính bãi bỏ (phụ lục 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-CTUBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

2

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

3

Thủ tục: Thông báo có quốc tịch nước ngoài

4

Thủ tục: Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

5

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

II. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

6

Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-CTUBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1.

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3.

Thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

4.

Thủ tục: Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.

5.

Thủ tục: Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài

6.

Thủ tục: Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

7.

Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

8.

Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

9.

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

10.

Thủ tục: Đăng ký việc thay đổi, cải chính, hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

11.

Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

12.

Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài.

13.

Thủ tục: Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

14.

Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15.

Thủ tục: Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

16.

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

17.

Thủ tục: Gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

18.

Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

19.

Thủ tục: Chấm dứt đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

20.

Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

21.

Thủ tục: Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

22.

Thủ tục: Nhập quốc tịch Việt Nam

23.

Thủ tục: Trở lại Quốc tịch Việt Nam

24.

Thủ tục: Thôi Quốc tịch Việt Nam (Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

25.

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

26.

Thủ tục: Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

27.

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam.

28.

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

29.

Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Đích danh)

30.

Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Không đích danh)

31.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

II. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

32.

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

33.

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật)

34.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

35.

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

36.

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

37.

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

38.

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

39.

Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

40.

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

41.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

42.

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

43.

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

44.

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài)

45.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

46.

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý.

47.

Thành lập Đoàn Luật sư

48.

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

49.

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

50.

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

51.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

52.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

53.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

54.

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

55.

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

56.

Thành lập Văn phòng Công chứng (Văn phòng Công chứng do 1 công chứng viên thành lập)

57.

Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên sáng lập)

58.

Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

59.

Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

60.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng

61.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng Công chứng

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-CTUBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC: HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

2

Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

3

Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu365/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2012
Ngày hiệu lực01/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 365/QĐ-CTUBND 2012 thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 365/QĐ-CTUBND 2012 thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu365/QĐ-CTUBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành01/03/2012
     Ngày hiệu lực01/03/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 365/QĐ-CTUBND 2012 thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 365/QĐ-CTUBND 2012 thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Định