Quyết định 1590/QĐ-UBND

Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1351/QĐ-UBND 2013 Ban chỉ đạo dạy nghề việc làm xuất khẩu lao động Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn" đến năm 2020;

Thực hiện Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn" đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 539/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Các thành viên gồm;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Ban Dân tộc;

- Lãnh đạo Sở Công thương;

- Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ:

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án hàng năm. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập đề án đầu tư, thành lập Trung tâm dạy nghề cấp huyện và tổ chức chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

- Chỉ đạo, điều tra khảo sát và xác định nhu cầu sử dụng qua đào tạo và nhu cầu học nghề, năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo hàng năm.

- Theo dõi đôn đốc kiểm tra giám sát thực hiện đề án, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành liên quan theo quy định.

2. Chế độ hoạt động

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cơ quan thường trực để triển khai thực hiện nhiệm vụ trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

- Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVK (đ/c Bắc);
- Các Trung tâm: Lưu trữ, Công báo;
- Lưu: VP, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực30/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1590/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành30/06/2010
        Ngày hiệu lực30/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1590/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Sơn La