Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1591/QĐ-UBND lựa chọn doanh nghiệp thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TM NHP TÁI XUT QUA CA KHU PH BN VƯC, HUYN BÁT XÁT, TNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyn khẩu hàng hóa;

Căn cứ văn bản số 36/TTg-KTTH ngày 22/4/2015 của Thủ tưng Chính phủ về việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa; văn bản số 1349/VPCP-KTTH ngày 29/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về các cửa khẩu thí điểm tạm nhập hàng hóa; văn bản số 443/VPCP-KTTH ngày 15/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-BCT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và đim thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 113/TTr-SCT ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tài chính, Hải quan, Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai, Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- TT. TU, UBMD tỉnh;
- Công báo tỉnh Lào Cai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CVP, PCVP(đ/c Thìn);
- Lưu: VT, KT(Tuấn), Cổng TTĐT tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

QUY CHẾ

LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TM NHP TÁI XUT QUA CA KHU PH BN VƯC, HUYN BÁT XÁT, TNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1591/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo hình thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Các sở, ban, ngành, UBND huyện Bát Xát, các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Hàng hóa và thủ tục thực hiện tạm nhập, tái xuất

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Quyết định số 1304/QĐ-BCT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và đim thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn).

Điều 4. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

1. Nguyên tắc chung

Doanh nghiệp tham gia hoạt động tạm nhập hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam còn hiệu lực.

b) Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không vi phạm pháp luật kinh doanh tạm nhập, tái xuất; không bị xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, phí tại địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến thời điểm được công bố.

c) Doanh nghiệp đã có bạn hàng và kinh nghiệm tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại Việt Nam.

2. Quy định cụ thể

a) Tùy theo nhu cu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng được các nguyên tắc tại Quy chế này, doanh nghiệp có thể đăng ký tạm nhập một hoặc nhiều loại hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo),

b) Căn ckhả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu; tình hình xuất khẩu hàng hóa nông sản trong nước và trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố doanh nghiệp cụ thể thực hiện tạm nhập hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược theo từng lô hàng và thời hạn thực hiện tạm nhập, đảm bảo các yêu cầu: Hoạt động tạm nhập hàng hóa phải tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước và hạn chế số lượng doanh nghiệp thực hiện tạm nhập hàng hóa.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp theo nguyên tắc lựa chọn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố doanh nghiệp được lựa chọn.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh chủ trì hướng dẫn, sắp xếp phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xut trong khu vực cửa khu đảm bảo thuận tiện, trật tự, an toàn.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai chủ trì, tổ chức cung cấp và khai thác các dịch vụ tại cửa khẩu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bn phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai, Chi cục Quản lý thị trường và các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định và các nội dung liên quan trong việc thực hiện Quy chế này.

5. Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc xếp hàng hóa và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tạm nhập; kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình thực hiện để có các biện pháp điều tiết hàng hóa hợp lý tại các cửa khẩu, tuyệt đối không để xảy ra buôn lậu, thm lậu vào thị trường nội địa.

6. Doanh nghiệp tham gia hoạt động tái xuất hàng hóa phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quy chế này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả hoạt động kinh doanh trước ngày 05 của tháng sau và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu (gửi về Sở Công Thương tỉnh Lào Cai để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương tỉnh Lào Cai để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA CỬA KHẨU PHỤ BẢN VƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

…………., ngày …… tháng …. năm 2016

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thực hiện thí điểm tạm nhp hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….. sđiện thoại: …………….. số fax:………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp số:... do …….cấp ngày ....tháng…. năm...

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày .../.../2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

Doanh nghiệp đăng ký thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược, gồm: Hợp kim các loại, quặng kim loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao; số lượng: ….. tấn.

(Lưu ý: Doanh nghiệp có thể đăng ký tạm nhập một hoặc nhiều nhóm hàng hóa nêu trên)

2. Hồ sơ kèm theo gồm: …………..

Tính đến thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật kinh doanh tạm nhập, tái xuất; không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không bị xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, phí tại địa bàn tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung nêu trên và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1591/QĐ-UBND lựa chọn doanh nghiệp thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1591/QĐ-UBND lựa chọn doanh nghiệp thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa Lào Cai 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1591/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýLê Ngọc Hưng
       Ngày ban hành31/05/2016
       Ngày hiệu lực31/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1591/QĐ-UBND lựa chọn doanh nghiệp thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa Lào Cai 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1591/QĐ-UBND lựa chọn doanh nghiệp thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa Lào Cai 2016