Quyết định 1595/QĐ-UBND

Quyết định 1595/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 340/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1595/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hải Phòng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới ban hành thi áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không qúa 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP:

1

Thẩm định, trình UBND thành phố cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

Khai báo hoá chất nguy hiểm

4

Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất

II. ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

1

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn

2

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối điện nông thôn

3

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện giai đoạn 1 (để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy) đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

4

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện giai đoạn 2 (để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại) đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

5

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

6

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

7

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

8

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ

10

Huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn thợ điện nông thôn

III. CƠ KHÍ, LUYỆN KIM

1

Thẩm định, trình UBND thành phố xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

IV. DẦU KHÍ

1

Thẩm định, trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

V. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG

1

Xác nhận dây chuyền thiết bị đồng bộ

2

Thẩm định, trình UBND thành phố hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương

3

Cấp giấy chứng nhận đã đăng ký máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

VI. LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (LPG)

3

Cấp giấy phép sản xuất rượu

4

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

5

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, rách, cháy, tiêu huỷ)

7

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trường hợp có thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá)

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá bị mất, rách, cháy, tiêu huỷ)

10

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

11

Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

12

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

13

Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

14

Kiểm tra liên ngành năng lực sản xuất hàng may mặc của thương nhân

VII. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

3

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại

5

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm

6

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

7

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

8

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

9

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát

10

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất

11

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng sau 1 năm

VIII. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1

Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

2

Thông báo chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

3

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng trong trường hợp Giấy phép bị rách, bị mất hoặc bị tiêu huỷ

5

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng trong trường hợp thương nhân nước ngoài thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập từ một nước sang một nước khác

6

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng trong trường hợp thương nhân nước ngoài thay đổi hoạt động

7

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài chuyển địa điểm trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác về hoạt động tại Hải Phòng

8

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng

9

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diên cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng

10

Thẩm định, trình UBND thành phố xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2009
Ngày hiệu lực18/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành18/08/2009
        Ngày hiệu lực18/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1595/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính