Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản về đất đai ban hành từ năm 1981 đến năm 2004 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 4500/STP-KTrVB ngày 05 tháng 12 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục 28 văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1981 đến năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã-phường-thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực UBND/TP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- UB MTTQVN/TP; VP Đoàn ĐBQH/TP;
- Các Đoàn thể, Báo, Đài TP;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Các Tổ NCTH; Lưu (PC-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua

 DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)  

STT

HÌNH THỨC

BAN HÀNH

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

1

Thông tư

32/TT-UB

07/11/1981

Về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất (dùng canh tác nông, lâm nghiệp) ở thành phố Hồ Chí Minh.

2

Công văn

2652/UB-NN

29/7/1988

Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận tạm thời quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông - lâm nghiệp ở Thành phố.

3

Công văn

3324/UB-CV

02/8/1991

Về việc để lại cho quận, huyện lệ phí sử dụng đất.

4

Chỉ thị

50/CT-UB

04/11/1992

Giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/4/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

5

Thông báo

10/TB-UB

15/01/1993

Về việc chấn chỉnh việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố.

6

Công văn

5645/UB-TM

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất.

7

Quyết định

1690/QĐ

01/6/1994

Về việc thành lập Ban nghiên cứu xác định giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8

Chỉ thị

33/CT-UB-KT

07/7/1995

Về việc tổ chức kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 trên địa bàn Thành phố.

9

Chỉ thị

56/CT-UB-KT

27/11/1995

Về việc triển khai công tác đo đạc hệ thống khống chế tọa độ và lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10

Công văn

2087/UB-QLĐT

12/6/1996

Về việc phê duyệt kế hoạch kê khai tình hình sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

11

Công văn

2507/UB-QLĐT

Về việc phê duyệt kế hoạch kê khai tình hình sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

12

Quyết định

5002/QĐ-UB-KT

28/10/1996

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa Thu năm 1995-1996.

13

Quyết định

5861/QĐ-UB-KT

18/12/1996

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 1996.

14

Công văn

1804/UB-KT

24/5/1997

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở Thành phố.

15

Quyết định

2891/QĐ-UB-KT

10/6/1997

Về việc tổ chức thí điểm đăng ký nhà, đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

16

Quyết định

6924/QĐ-UB-KT

01/12/1997

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 1997.

17

Quyết định

1930/QĐ-UB-ĐT

17/3/1998

Vvi trích 5% thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1998 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

18

Quyết định

1703/QĐ-UB-KT

31/3/1998

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ Đông Xuân năm 1998

19

Quyết định

4203/QĐ-UB-QLĐT

26/7/1999

Về việc tổng kiểm kê đất đai 2000 trên địa bàn Thành phố.

20

Chỉ thị

39/1999/CT-UB-QLĐT

17/12/1999

Về việc tổng kiểm kê đất đai năm 2000 trên địa bàn Thành phố.

21

Quyết định

42/2000/QĐ-UB-ĐT

30/6/2000

Về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của quận, huyện.

22

Công văn

3997/UB-TM

17/10/2000

Về việc điều chỉnh thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị.

23

Quyết định

19/2001/QĐ-UB

05/3/2001

Về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân - Hè thu năm 2000

24

Quyết định

48/2001/QĐ-UB

08/6/2001

Về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở năm 2001.

25

Chỉ thị

20/2001/CT-UB

25/7/2001

Về việc ban thanh tra quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

26

Quyết định

118/2001/QĐ-UB

05/3/2001

Về việc miễn nộp thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo Quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

27

Quyết định

20/2002/QĐ-UB

21/3/2002

Về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002.

28

Quyết định

26/2002/QĐ-UB

21/3/2002

Về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2002.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2006
Ngày hiệu lực17/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Đua
       Ngày ban hành07/02/2006
       Ngày hiệu lực17/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản đất đai UBND thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật

           • 07/02/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực