Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 16/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 02 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp và Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007;
Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và các biên chế hiện có của các đơn vị năm 2006;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 cho các Phòng, Ban trực thuộc quận 8 theo biểu đính kèm

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế các Phòng, Ban trực thuộc quận 8 tiến hành thực hiện sắp xếp biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao. Biên chế này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Phòng Nội vụ quận 8, Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 8 có hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế và đăng ký cấp phát quỹ tiền lương, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao và tuyển dụng cán bộ, công chức theo đúng quy định nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận 8 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Công báo TP;
- Sở Tư pháp TP;
- Phòng Tư pháp Q8;
- Lưu (VPUB-PNV). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

CHỈ TIÊU

BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2007 CỦA PHÒNG, BAN THUỘC QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số  16 /2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND quận 8)

 

STT

Tên cơ quan

Chỉ tiêu biên chế giao ngày 01/01/2007

Ghi chú (dạng HĐLĐ ngoài chỉ tiêu được Ngân sách Quận cấp)

1

Văn phòng HĐND và UBND quận 8

55

 

2

Phòng Tư pháp quận 8

7

 

3

Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 8

19

 

4

Phòng Quản lý đô thị quận 8

18

 

5

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8

17

(VPĐKQSDĐ 27)

6

Thanh tra quận 8

10

 

7

Phòng Nội vụ và Tổ Cải cách hành chính quận 8

11

 

8

Phòng Kinh tế quận 8

10

(HĐLĐ ngoài chỉ tiêu 2)

9

Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận 8

12

(HĐLĐ ngoài chỉ tiêu 1)

10

Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao quận 8

8

 

11

Phòng Giáo dục quận 8

23

 

12

Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em quận 8

6

(HĐLĐ ngoài chỉ tiêu 1)

13

Ban Tôn giáo quận 8

3

 

14

Phòng Y tế quận 8

6

 

 

Tổng cộng:

205

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2007
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành02/05/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007

            • 02/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực