Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm, kèm theo Quyết định 410/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 7 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CHỨC DANH, HỆ SỐ PHỤ CẤP SINH HOẠT PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TỔ CHỨC ẤP, KHÓM, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 410/2006/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỈNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường và thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 410/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 9;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 1009/TTr-SNV ngày 20/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung điểm 2 phần 1 quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm, Ban hành kèm theo quyết định số 410/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

Các chức danh cán bộ không chuyên trách dưới đây hưởng hệ số phụ cấp sinh hoạt phí từ 1.00 đến 1.10 mức lương tối thiểu do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn sắp xếp tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực và thời gian tham gia công tác ở cơ sở gồm có:

a) Cán bộ, kế hoạch, nông nghiệp, thủy lợi và giao thông nông thôn (phường, thị trấn bố trí quản lý trật tự, môi trường, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ)

b) Cán bộ Lao động TBXH và Thi đua khen thưởng.

c) Cán bộ thủ quỹ và văn thư lưu trữ.

d) Cán bộ Dân số gia đình và trẻ em.

đ) Cán bộ phụ trách truyền thanh (nếu xã phường, thị trấn có nhà văn hóa thì bố trí thêm 01 cán bộ phụ trách nhà văn hóa, bảo tồn, bảo tàng)

e) Cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, kiêm công tác theo cơ chế 1 cửa ở Ủy ban nhân dân cơ sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, các huyện - thị xã hướng dẫn cho xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm thêm một số công tác khác đối với các chức danh hưởng trợ cấp sinh hoạt phí nêu trên cho phù hợp.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU,HĐND tỉnh;
- CT,PCT.UB tỉnh;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Như điều 3;
- LĐVP, Sở Tư pháp;
- Các Phòng NC;
- Lưu: 2.05.02.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2007
Ngày hiệu lực17/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhạm Văn Đấu
       Ngày ban hành07/09/2007
       Ngày hiệu lực17/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2007/QĐ-UBND số lượng chức danh hệ số phụ cấp sinh hoạt phí