Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2012/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 393/STP-KTVBQPPL ngày 25 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 16/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I - NGHỊ QUYẾT

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

215/2010/NQ-HĐND-KXVI

12/7/2010

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2010-2011.

Hết thời gian thực hiện văn bản

Nghị quyết: 01

II – QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

877/2006/QĐ-UBND

29/3/2006

Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

02

1111/2007/QĐ-UBND

16/5/2007

Về việc ban hành một số điểm cụ thể về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 9/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

03

1081/2008/QĐ-UBND

21/4/2008

Quy định về quản lý và khai thác quỹ đất san nền, đắp nền công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/03/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

04

80/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Về việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

05

2478/2009/QĐ-UBND

27/8/2009

Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định: 05

III – CHỈ THỊ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

06/CT-UBND

24/4/2009

Về việc tăng cường công tác kiểm tra dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú ý trong hoạt động vận chuyển, buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

Thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT- UBND ngày 08/3/2012

Chỉ thị: 01

Tổng số: 7 văn bản (trong đó: 01 Nghị quyết, 05 Quyết định, 01 Chỉ thị)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực18/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2012/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2012/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

          • 08/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/08/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực