Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt - Trung do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN CÔNG ÁP DỤNG ĐỂ CHI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP LÀM CÔNG VIỆC DUY TU, BẢO DƯỠNG MỐC GIỚI VÀ PHÁT QUANG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002, 2006 và 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước; các Thông tư liên tịch: Số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Lao động TBXH - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc về phụ cấp khu vực; Số 10/2005/TT-BNV-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 về phụ cấp thu hút, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp đồng lao động; Quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải về định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 465/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2012 về việc Quy định mức tiền công chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt - Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt - Trung như sau:

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh: Đơn giá tiền công quy định tại Quyết định này được áp dụng để chi trả tiền công cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt - Trung do Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ (dưới 3 tháng) và thực hiện chi trả chế độ cho người lao động;

- Mức lương tối thiểu làm cơ sở để tính các mức lương, mức phụ cấp theo hệ số là mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định cho từng thời điểm.

- Hệ số mức lương để ký kết hợp đồng lao động: 2,67.

- Các khoản phụ cấp:

+ Phụ cấp khu vực: hệ số 0,7;

+ Tiền ăn ca: hệ số 0,6;

+ Phụ cấp thu hút: 70% so với mức lương theo hợp đồng lao động. (Những khu vực được hưởng mức phụ cấp thu hút 100% theo quy định của Trung ương, thì áp dụng mức phụ cấp = 100%)

+ Các khoản phải trả cho người lao động ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng: 24% so với mức lương theo hơp đồng lao động (trong đó: bảo hiểm xã hội 17%, bảo hiểm y tế 3%, nghỉ hàng năm 4% và được tăng thêm theo quy định về mức người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động).

- Số ngày công làm cơ sở để tính đơn giá một ngày làm việc là 26 ngày/tháng, giờ làm việc tiêu chuẩn là 08 giờ/ngày.

- Mức quy định nói trên được thanh toán kể từ ngày 01/5/2012.

Điều 2. Kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Sở Ngoại vụ là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có trách nhiệm lập dự toán, chi trả và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh truyền hình;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực16/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Khắc Chử
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực16/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực