Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/4/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 22/11/2004 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 27/TTr-LĐTBXH ngày 28/3/2013 sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp thường trực, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) như sau:

1. Cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm (bao gồm cả người đang trong thời gian thử việc, người làm theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên, người được điều động, biệt phái có thời hạn từ 3 tháng trở lên đến làm việc tại Trung tâm) được hưởng phụ cấp thu hút đặc thù bằng một lần mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

2. Phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý: Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

3. Phụ cấp cấp độc hại nguy hiểm: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/4/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Phụ cấp thường trực: Tạm thời thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 22/11/2004 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

5. Cán bộ, viên chức trong thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì không được hưởng các chế độ phụ cấp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều này.

Điều 2. Kinh phí quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương, nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất của Trung tâm, đóng góp của người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động-TBXH;
- Bộ Tài chính;
- Cục phòng chống TNXH, Bộ LĐ-TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ LĐ-TBXH;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành18/04/2013
        Ngày hiệu lực01/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Hà Tĩnh