Quyết định 1995/QĐ-UBND

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 345/TTr-SLĐTBXH ngày 18/6/2019; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 301/STP-XDKT&TDTHPL ngày 28/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động, TB&XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, PC
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Q
uyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiu lực

1

Quyết định

S39/2007/QĐ-UBND ngày 04/10/2007

Về việc ban hành Quy định lập, sử dụng và quản lý Quỹ việc làm dành cho người tàn tật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các văn bản quy định chi tiết đều đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

- Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 ngày 30/7/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 10 về người tàn tật.

- Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vlao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/6/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.

01/01/2014

2

Quyết định

S90/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hi Hà Tĩnh

Các văn bản quy định chi tiết đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

01/01/2014

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính ph.

01/11/2017

3

Quyết định

S16/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (được thay thế bởi Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập).

01/6/2016

4

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013

Ban hành một số Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng, biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

- Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đng (được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đng; Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH được sửa đổi bởi Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện).

10/02/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1995/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành25/06/2019
       Ngày hiệu lực25/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1995/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hà Tĩnh

           • 25/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực