Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr-STTTT ngày 27/6/2014 về việc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng Công báo tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy định này điều chỉnh về thời gian hoạt động, diện tích phòng máy, cơ quan cấp giấy chứng nhận và công tác quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Quy định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Công tác quản lý nhà nước đối với điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) là cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn cấp huyện.

3. Nội dung quản lý các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và tại Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường:

Chiều dài đường bộ ngắn nhất là 200m tính từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của một trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Điều 4. Biển hiệu, kích thước và nội dung bảng nội quy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

1. Biển hiệu:

a) Kích thước biển hiệu:

- Biển hiệu ngang: Chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

- Biển hiệu đứng: Chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

b) Nội dung ghi trên biển hiệu:

- Biển hiệu “điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm: Tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, phải bổ sung thêm nội dung “Đại lý Internet” trên biển hiệu.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải bổ sung thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng, tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp” trên biển hiệu.

2. Kích thước bảng nội quy:

Kích thước bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử là 1m x1,2m  và phải được niêm yết công khai ở nơi mọi người dễ nhận thấy.

3. Nội dung bảng nội quy:

Các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10; quyền và nghĩa vụ của người chơi quy định tại Điều 37 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Điều 5. Diện tích tối thiểu các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 1m2 và tổng diện tích các phòng máy quy định như sau:

1. Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 50 m2 tại thành phố Vĩnh Long.

2. Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 40 m2 tại thị xã Bình Minh, thị trấn của các huyện.

3. Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 30 m2 tại các xã thuộc huyện.

Điều 6. Thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng

1. Thời gian hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 8 giờ  đến 22 giờ hàng ngày.

2. Thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

3. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm (trường hợp có thu cước thì điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác phải có niêm yết giá).

Điều 7. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm của cơ quan thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động:

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 bộ hồ sơ tới bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định hồ sơ:

Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện là cơ quan có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và trình UBND cùng cấp cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thời gian cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 8. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:

Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Điều 9. Thủ tục cấp mới; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:

Thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, “Thông tư quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng’’.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp:

Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2015, các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có nghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy định này.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy định này.

- Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ở địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử để phổ biến pháp luật về quản lý Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn.

- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) các nội dung theo mẫu 07/BC của Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Tổ chức thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng tại địa phương theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hoá Thông tin thực hiện:

- Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; đồng thời hàng tháng báo cáo việc cấp phép, thu hồi giấy phép về Sở Thông tin Truyền thông.

Các nội dung không qui định trong Quy định này thì áp dụng theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.

 

Mẫu số 01a/GCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /CN-UBND

……………, ngày …… tháng ……. năm 20…

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….)

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm……

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm……

(Áp dụng đối với chủ điểm là cá nhân)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…………………..

CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm.................................................................................................

Số CMND:………………; Ngày cấp:      /      /        ; Nơi cấp:.....................................

Địa chỉ nơi ở hiện tại:..............................................................................................

Điện thoại (Tel.):...........................................Fax:....................................................

Địa chỉ thư điện tử:.................................................................................................

Số giấy chứng nhận ĐKKD:.....................................................................................     

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm:...........................................................................................................

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:.............................................................................................................................

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2):......................................................................

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu )

 

Mẫu số 01b/GCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /CN-UBND

……………, ngày …… tháng ……. năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….)

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm……

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm……

(Áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…………………..

CHỨNG NHẬN

Tên chủ điểm:.........................................................................................................

Số giấy chứng nhận ĐKKD hoặc số quyết định thành lập:......................................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Điện thoại:.......................................Fax:................................................................

Địa chỉ thư điện tử:.................................................................................................

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm:...........................................................................................................

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương):.............................................................................................................................

3. Người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

a) Họ và tên:...........................................................................................................

b) Điện thoại:..........................................................................................................

c) Số CMND: ……………………..; Ngày cấp:      /      /        ; Nơi cấp:........................

4. Tổng diện tích các phòng máy (m2):......................................................................

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu )

 

Mẫu số 02a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

(Áp dụng với chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên:...........................................................................................................

Số CMND:…….…………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:..............................................

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

Điện thoại: …………………. Địa chỉ thư điện tử:........................................................

2. Tên điểm:...........................................................................................................

3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:..............

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương):...........................................................................................................

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):......................................................................

6. Số lượng máy tính dự kiến:.................................................................................

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có)......................................................................

Phần 3. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố………………

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:..................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức:

Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

- Điện thoại liên hệ:..............................................Fax:.............................................

- Địa chỉ thư điện tử:

2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:...........................................

3. Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Họ và tên:.............................................................................................................

- Số CMND:……………Ngày cấp:………..….. Nơi cấp:..............................................

- Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử:.............................................

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương):...........................................................................................................

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):......................................................................

6. Số lượng máy tính dự kiến:.................................................................................

Phần 2. Tài liệu kèm theo:

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có)......................................................................

Phần 3. Cam kết:

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 03a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1.  Họ và tên:..........................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:...................................

Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:................................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:................................................

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số..................cấp ngày.................tháng...........năm................................

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:.......................................................................

.............................................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:.......................................................................................

.............................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết:

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 03b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1.Tên tổ chức, doanh nghiệp:...................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

- Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:..............................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:................................................

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…………..……cấp ngày……….....tháng................năm...........................

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:.......................................................................

.............................................................................................................................  

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:.......................................................................................

.............................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo:

 Các tài liệu liên quan (nếu có)

Phần 4. Cam kết:

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu số 04a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1.  Họ và tên:..........................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:...............................

Điện thoại liên hệ:………..…………. Địa chỉ thư điện tử:............................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số.................................cấp ngày...............tháng...............năm..........................................................................

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn:

Lý do đề nghị gia hạn:.............................................................................................

Thời gian đề nghị gia hạn:….......................…..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm;

- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Phần 4. Cam kết:

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:..................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Điện thoại liên hệ:………………Địa chỉ thư điện tử:...................................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:................................................

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số………………..…cấp ngày……….….tháng………..…năm..........................................................................

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn:

Lý do:....................................................................................................................

Thời gian đề nghị gia hạn: ……..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có):

Phần 4. Cam kết:

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu số 05/QĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /QĐ-UBND

……………, ngày …… tháng ……. năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ……………………….

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…………..cấp ngày….. tháng….. năm…..……của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng………….(tên điểm), địa chỉ:…………………………………………….…..đến ngày……tháng……năm……

Điều 2. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu )

 

Mẫu số 06a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1. Họ và tên của chủ điểm:......................................................................................

Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:...................................

Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:................................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

3.Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số............................cấp ngày..................tháng................năm......................................................................

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại:

.............................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo:

1. Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm.

2. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết:

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 06b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

……………, ngày …… tháng ……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố………………

 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:..................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử.................................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm:...............................................................................................................

Địa chỉ...................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…………………….cấp ngày……..…..tháng……..……năm...........................................................................

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại:

.............................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có):

Phần 4. Cam kết:

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Diệp
       Ngày ban hành12/08/2014
       Ngày hiệu lực22/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet cung cấp trò chơi điện tử công cộng Vĩnh Long