Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Quy chế tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TÔN VINH “DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH TIÊU BIỂU” VÀ “DOANH NHÂN HÀ TĨNH TIÊU BIỂU”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh Danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; Thông tư 51/2010/QĐ-TTg">01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Văn bản số 305/BTĐKT-PT ngày 19/11/2014, Văn bản số 46/BTDKT-PT ngày 19/01/2015, Văn bản số 179/BTĐKT-PT ngày 27/02/2015 và Văn bản số 203/BTĐKT-PT ngày 08/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đảng ủy: Khối CQ tỉnh, Khối DN;
- Sở Tư pháp; Ban TĐ - KT tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN, NC1;
Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND; ĐU: Khối CQ tỉnh, khối DN; Ban TĐKT (25 bản).
+ Điện tử: Các
thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY CHẾ

XÉT TÔN VINH “DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH TIÊU BIỂU” VÀ “DOANH NHÂN HÀ TĨNH TIÊU BIỂU”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định về đối tượng áp dụng, tiêu chí, trình tự thủ tục, số lượng, hình thức và thẩm quyền xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” (sau đây viết tắt là xét tôn vinh) cho doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Việc tổ chức xét tôn vinh được tổ chức 02 năm một lần.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Cơ quan, tổ chức thực hiện việc xét, đề cử tôn vinh;

b) Doanh nghiệp và doanh nhân được xét tôn vinh:

- Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét tôn vinh.

- Đối với doanh nhân: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Người đứng đầu chi nhánh, Giám đốc Hợp tác xã, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân, người nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có quá trình điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét tôn vinh.

Điều 2. Nguyên tắc xét tôn vinh

1. Chính xác, công khai, công bằng, khách quan, minh bạch.

2. Chỉ xét tôn vinh đối với các trường hợp được các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và một số cơ quan, đơn vị khác khi được UBND tỉnh giao xét, đề cử.

Điều 3. Không xét tôn vinh đối với những doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm một trong các nội dung sau:

1. Vi phạm về chế độ tài chính, thuế, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, môi trường, vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;

2. Để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản;

3. Để xảy ra đình công, mất đoàn kết, khiếu nại, tố cáo tập thể.

4. Vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng;

5. Thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm, chế độ hậu mãi cho khách hàng không theo đúng cam kết;

6. Không trung thực trong quá trình báo cáo;

7. Không có hồ sơ hoặc hồ sơ báo cáo thành tích không đúng theo quy định; khai man thành tích; gửi hồ sơ không đúng thời hạn quy định.

8. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều 4. Số lượng tôn vinh

1. Đối với “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” lấy tiêu chuẩn chất lượng làm chính nhưng số lượng tặng thêm không quá 10% so với lần tôn vinh trước.

2. Đối với “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” lấy tiêu chuẩn chất lượng làm chính nhưng số lượng tặng thêm không quá 10% so với lần tôn vinh trước.

Điều 5. Hình thức tôn vinh và mức tiền thưởng

“Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” được tặng Cúp, Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo mức tiền thưởng như sau:

1. “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”: Không quá 04 lần mức lương cơ sở hiện hành.

2. “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”: Không quá 02 lần mức lương cơ sở hiện hành.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ, THỜI GIAN XÉT TẶNG

Điều 6. Điều kiện tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”

1. Đối với doanh nghiệp:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo việc làm thường xuyên cho 100% công nhân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

b) Có doanh thu, lợi nhuận ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước từ 15% trở lên; thực hiện đúng nghĩa vụ đối với nhà nước và đối với người lao động; nộp thuế kịp thời, không nợ đọng thuế, kê khai thuế đúng quy định; tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở phát động; tích cực hoạt động từ thiện và xây dựng, phát triển cộng đồng.

c) Thực hiện đúng quy định ngành, nghề tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào khi tham gia bình xét, tôn vinh.

2. Đối với doanh nhân:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, chấp hành đúng và đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của doanh nghiệp và nơi cư trú.

b) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

c) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp.

Điều 7. Tiêu chí xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”

1. Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 20% trở lên;

2. Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 15% trở lên;

3. Tỷ lệ nộp ngân sách/doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 12% trở lên;

4. Tỷ lệ giá trị tham gia các hoạt động xã hội từ thiện/lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước;

5. Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ổn định, tăng so với năm trước từ 15% trở lên;

6. Thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động;

7. Thực hiện đúng về quy định bảo vệ môi trường;

8. Xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trở lên;

9. Có tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh trở lên và đã ký kết thỏa ước lao động tập thể.

10. Có đề tài sáng kiến kỹ thuật hoặc ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh;

11. Có trang bị các vật tư, thiết bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

12. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 8. Tiêu chí xét tôn vinh “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”

1. Gương mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.

2. Quản lý và điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội (được thể hiện tại báo cáo tài chính hàng năm) và được tập thể người lao động doanh nghiệp đánh giá cao.

3. Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp.

Điều 9. Mốc thời gian xét tôn vinh

Thời gian xét thành tích là 02 năm tính từ ngày 16 tháng 8 của năm trước đến 16 tháng 8 của năm xét tôn vinh.

Chương III

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH

Điều 10. Thẩm quyền tổ chức xét tôn vinh

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tôn vinh (sau đây viết tắt là Hội đồng) thành phần như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng: 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Thành viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và một số thành phần khác khi cần thiết.

đ) Thư ký Hội đồng: 01 công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và 01 công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là Cơ quan thường trực của Hội đồng.

4. Cơ quan thường trực Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ giúp việc để giúp Hội đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Điều 11. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1) Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xét duyệt, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí, quy trình và thời gian theo Quy chế này. Trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể lấy ý kiến hiệp y của các cơ quan liên quan để phục vụ, bổ sung làm cơ sở cho việc xét chọn.

2) Phiên họp của Hội đồng hợp lệ khi có từ 2/3 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt. Thành viên Hội đồng dự họp đúng thành phần quy định, không được ủy quyền cho người khác dự họp thay nếu chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 12. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng.

1. Thẩm định thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân theo các điều kiện, tiêu chí liên quan đến lĩnh vực theo dõi để phục vụ kịp thời cho việc xét chọn.

2. Đánh giá, xét chọn khách quan, công bằng theo các tiêu chí quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của thư ký Hội đồng và Cơ quan thường trực Hội đồng

1. Lập Đề án tổ chức xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” trình UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung Đề án thực hiện theo Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng hợp số liệu, thẩm tra hồ sơ, báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân đề cử tôn vinh gửi thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng và báo cáo tại phiên họp.

3. Tổng hợp, kết quả xét chọn của Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tôn vinh theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chương IV

QUY TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TÔN VINH

Điều 14. Quy trình và thời gian xét tôn vinh

1. Trước ngày 15 tháng 7 của năm xét tôn vinh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và các ngành liên quan lập hồ sơ tham gia đề cử, xét tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

2. Trước ngày 15 tháng 8 của năm xét tôn vinh, các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và các ngành liên quan hướng dẫn doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc (thuộc phạm vi quản lý) lập hồ sơ, báo cáo thành tích, tổ chức xét chọn và đề cử tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”.

3. Trước ngày 05 tháng 9 của năm xét tôn vinh, các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và các ngành liên quan gửi hồ sơ đề nghị xét tôn vinh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Cơ quan thường trực Hội đồng).

4. Trước ngày 20 tháng 9 của năm xét tôn vinh, Cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp hồ sơ, thẩm định thành tích tham mưu Hội đồng xét chọn doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn để tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và doanh nhân đủ tiêu chuẩn để tôn vinh “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu.”

5. Trước ngày 01 tháng 10 của năm xét tôn vinh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tôn vinh, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 15. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh

1. Hồ sơ các cơ quan, đơn vị, địa phương được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (01 bộ), gồm:

a) Văn bản giới thiệu, danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân đề nghị xét tôn vinh của các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội.

b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân theo mẫu (Biểu M1 và Biểu M2) và các văn bản chứng minh thành tích có xác nhận của cơ quan liên quan.

2. Hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh (01 bộ) gồm:

a) Phiếu trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Trích ngang thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân được Hội đồng xét tặng nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tôn vinh.

c) Biên bản họp của Hội đồng xét tôn vinh.

d) Dự thảo Quyết định tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”, và danh hiệu “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh Danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi Quyết định tôn vinh đối với các trường hợp sau:

a) Sau khi có quyết định tôn vinh mà trong thời gian chờ tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm một trong những điều kiện tiêu chí của Quy chế này.

b) Sau khi được tôn vinh, phát hiện doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm một trong những điều kiện, tiêu chí tại Quy chế này trong quá trình kê khai thành tích.

Điều 17. Phân công thực hiện

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức quán triệt Quy chế này đến các địa phương, đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp trên toàn tỉnh và hướng dẫn triển khai xét chọn, đề cử những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia đề cử xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”,

b) Thiết kế Cúp “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và Cúp “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng xét tôn vinh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”; trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo để xem xét bổ sung cho phù hợp.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức xét tôn vinh và chế độ họp xét tôn vinh, tiền thưởng và hiện vật khen thưởng gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền quản lý về Doanh nghiệp, Doanh nhân đề cử cho Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tôn vinh kịp thời, chính xác khi có yêu cầu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) của năm tổ chức tôn vinh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức lễ tôn vinh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đê triển khai thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thông tin liên quan đến việc xét chọn “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”, Lễ tôn vinh và các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc được Chủ tịch UBND tính khen thưởng, tôn vinh.

5. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí xét tôn vinh và chế độ họp xét tôn vinh, kinh phí tổ chức lễ tôn vinh, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện việc xét chọn, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

6. Các sở, ban, ngành, đơn vị có tên tại Khoản 2, Điều 2 kiểm tra, theo dõi để đề cử các Doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu cho Hội đồng bình xét đảm bảo các nguyên tắc và điều kiện được quy định tại Quy chế này.

7. Trong quá trình thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Biểu M1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: ......................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………… Fax:..................................................

- Email: ……………………………………………Website: ...........................................

II. Thành tích đạt được:

Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm…

Tỷ l tăng (%)

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

5

Nộp ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

6

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

8

Tham gia các hoạt động xã hội
(công việc, kinh phí)

Triệu đồng

 

 

 

9

Xếp loại tổ chức Đảng

TSMV/TSVMTB

 

 

 

10

Xếp loại tổ chức Công đoàn

VMXS/VMTB

 

 

 

11

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm.

Người

 

 

 

2. Đánh giá những thành tích nổi bật.

3. Các danh hiệu và hình thức khen thưởng doanh nghiệp đã được tặng:

Bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai Doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

………..ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

Biểu M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”

I. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Chức vụ: ...................................................................................................................

- Đơn vị công tác: .......................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

- Điện thoại: ...............................................................................................................

II. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: ......................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: .................................................

- Email: ……………………………………………Website: ...........................................

II. Thành tích đạt được:

1. Thành tích tập thể:

a. Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm..

Tỷ l tăng (%)

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

5

Nộp ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

6

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

8

Tham gia các hoạt động xã hội
(công việc, kinh phí)

Triệu đồng

 

 

 

9

Xếp loại tổ chức Đảng

TSMV/TSVMTB

 

 

 

10

Xếp loại tổ chức Công đoàn

VMXS/VMTB

 

 

 

11

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm.

Người

 

 

 

b. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Doanh nghiệp:

2. Thành tích cá nhân:

a. Gương mẫu chấp hành tốt các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.

b. Quản lý và điều hành doanh nghiệp.

c. Giải quyết đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp.

d. Tham gia các hoạt động từ thiện và phát triển cộng đồng.

c. Các Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân: Từ Bằng khen trở lên.

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 


Xác nhận của doanh nghiệp

………..ngày ….. tháng ….. năm …..
Người viết báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/04/2015
Ngày hiệu lực 25/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Quy chế tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Quy chế tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Võ Kim Cự
Ngày ban hành 15/04/2015
Ngày hiệu lực 25/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Quy chế tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Quy chế tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh

  • 15/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực