Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM C KHOẢN 9 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2015/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 20014;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 50/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế

(đồng)

9

Nước thiên nhiên

c

Nước khoáng

m3

700.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực09/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýDương Văn Thắng
       Ngày ban hành30/05/2017
       Ngày hiệu lực09/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 54/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Tây Ninh